(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 

 

Røros kommune har mottatt kr 510.785 som en del av Stortingets økonomiske tiltak i møte med koronapandemien, og lokale virksomheter inviteres til å søke på midlene.

 

Bakgrunn 

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknadsprosessen er enkel, og tilskuddet er tillitsbasert. Det er de som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene som kan søke. Midlene skal være benyttet av mottaker innen den 1.9.2021. Ubenyttede midler skal tilbakebetales.

  

Hvem kan søke og hva kan det søkes om? 

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Røros kommune vil i denne omgangen prioritere følgende virksomheter: 

 • Lokale virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene. 

 • Lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. 

Hvem kan ikke søke? 

 • Virksomheter som er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms før 31.12.2020, eller kan vise til nedbetalingsavtale for dette. 

 • Virksomheter som er under konkursbegjæring eller liknende 

 • Virksomheter som begjærer konkurs de kommende 2 måneder fra tildelingsdato skal tilbakebetale tilskuddet.

 •   

Hvordan søke og hva skal vektlegges? 

 • Opprett bruker på?www.regionalforvaltning.no 

 • Fyll ut elektronisk søknadskjema med foretakets navn, organisasjonsnummer og tilskuddsbeløp. 

 • Beskriv virksomhetens tap i et eget dokument, basert på punktene under. Last dokumentet opp som vedlegg til søknaden. Vi trenger en god beskrivelse for å saksbehandle rettferdig. 

 • Har virksomheten lidd tap som følge av pandemien? 

 • Har virksomheten din søkt andre kompensasjonsordninger og fått avslag, eller latt være å sende inn fordi virksomheten åpenbart falt utenfor ordningen? 

 • Beskriv situasjonen som førte til tapet av inntekt 

 • Beskriv tidsperioden tapet av inntekt skjedde 

 • Angi størrelse på tapet. Inntil 70% av tapet kan søkes dekket. 

 • Oppgi hvilken annen offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av de tre siste årene fra søkerdato, og hva slags støtte dette er. Dette er svært viktig!

 •   

Søknadsfrist og behandling av søknader 

Søknadsfrist er 16.5.2021. Alle søknader som kommer inn blir behandlet samtidig av formannskapet i Røros kommune, etter søknadsfristen og i 1 tildelingsrundeSøknadene blir skjønnsmessig behandlet ut fra den beskrivelsen søkeren gir i vedlegget.?

  

Kontakt 

Er det behov for veiledning ta kontakt med Rørosregionen Næringshage som kan være behjelpelig, telefon: 472 55 956, eller e-post: post@roroshagen.no. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen