(Du er ikke pålogget) 
 

Sokndal kommune - tilskudd lokale virksomheter - covid-19 - 2/2021

KOMPENSASJON TIL LOKALE VIRKSOMHETER RAMMET AV PANDEMIEN – INFORMASJON OM STØTTEORDNINGEN – 2/2021

Kort om ordningen

Sokndal kommune skal fordele kr 250.000 i ekstra statlige koronamidler (kap 553 post 68). Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de øknomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen er rettet mot lokale virksomheter.

Ordningen går på bedring av likviditeten (i form av dekning av ekstrakostnader og tap) for det lokale næringslivet. Altså dekning av dokumenterte kostnader og tap.

Tildelingen skjer etter søknad. Jfr. vedlagte søknadsskjema.
Søknadsfrist er 20. mai 2021.


Hvem kan søke om midler?

Ordningen retter seg mot virksomheter som har fått påbud om å holde helt eller delvis stengt, eller på andre måter er blitt pålagt begrensninger i sin næringsvirksomhet, og som har medført svikt i omsetning eller økte kostnader.

Virksomheter som kommer inn under ordningen:

  • reiseliv - overnattingssteder
  • arrangements- og serveringsnæringer
  • transport

Hvem kan søke:

Kun virksomheter innenfor kommunen og med adresse i kommunen kan motta støtte, under forutsetning av at virksomheten kommer inn under ordningen, jfr. ovenfor.

Tilskudd kan dekke:

  • Tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen.
  • ·Økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.
  • Tap av varer p.g.a. covid-19-pandemien.
  • Søknader fra små- og mellomstore bedrifter med minimum 1 årsverk.

Det kan ikke gis tilskudd til tap som virksomheten har fått dekket gjennom andre ordninger.

Hva vil vektlegges?

Dersom budsjettet på kr 250.000 ikke er tilstrekkelig til å innfri alle søknadene, vil innkomne søknader innenfor prioriterte områder bli prioritert slik:

  • Søknader som vil holde flest mulig arbeidstakere i arbeid, særlig lærlinger
  • Tap eller kostnader fra 1. januar 2021 og fram til søknadsfrist prioriteres foran tap eller kostnader i andre perioder
  • Søknader innenfor prioriterte områder dekkes fullt ut innenfor budsjettrammen. Dersom totalt søknadsbeløp overstiger budsjettet vil det bli en forholdsmessig reduksjon i støttebeløpet.

Opplysninger som blir gitt i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter Offentlighetsloven.

Hvordan søke om støtte?

www.regionalforvaltning.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen