(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning DNNO- RNØ

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 
Utlysning nr 2 -2021 

  

Kommunene Gjerstad, Åmli, Risør og Tvedestrand lyser med dette ut til sammen 1,8 millioner til bedrifter i dfire kommunene, under den lokale kompensasjonsordningen i forbindelse med koronasituasjonen. 

Hvem kan søke  

 • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, drosje/taxinæring, treningsstudio, kulturinstitusjoner. Andre som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - og som har hatt inntektsbortfall og/eller ekstra kostnader på grunn av strenge smitteverntiltak, kan også søke ved særlig god begrunnelse.  

 • Virksomheter med forretningsadresse i tilskuddskommunen. 

 • Virksomheter med omsetning under 20 millioner for driftsåret 2019. Det forutsettes at de største bedriftene får tilskudd via den statlige kompensasjonsordningen eller andre ordninger.  

 • Søker som søkte og mottok tilskudd i første runde av utlysningen kan søke, men dersom det er nye søkere skal disse prioriteres.  

 

Hva kan det søkes om tilskudd til  

 • Det kan søkes om kompensasjon for:  

 • Økonomiske tap som følge av Covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen.  

 • Kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av Covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.  

 • Støtte kan avkortes i den lokale ordningen opp mot tilskudd virksomheten har fått fra andre støttegivere, for eksempel nasjonale støtteordninger 

 • Dersom kommunen mottar søknader som overstiger totalt tilgjengelige midler, vil dette medføre en lavere tildeling til hver søker. 

 • Inntil 100 pst. av de støtteberettigede kostnadene eller tapene kan dekkes 

 • Maksimalt tilskudd i et enkeltprosjekt er kr. 200 000,-  

 • Tilskudd gis under bagatellstøtteregelverket i EØS avtalen eller den nasjonalt notifiserte ordningen. 

 

Hva det ikke gis tilskudd til  

 • Tiltak som faller utenfor de rammer?og retningslinjer?som fremkommer av utlysningen. 

 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor. Dette gjelder for eksempel: Barnehager som ikke er offentlig drevet, der inntekter kommer fra kommune og foreldrebidrag, eller renovasjonsvirksomhet.  

 • Finanssektoren.  

 • Virksomheter som er under konkursbegjæring eller lignende. Ved konkurs de kommende 2 mnd. fratildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales. 

 

Hva skal oppgis i søknaden  

 • Foretakets navn og organisasjonsnummer  

 • Søknadsbeløp  

 • Egenerklæring over annen offentlig støtte foretaket har mottatt. 

 • Krav til dokumentasjon av kostnader og/eller tap. Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon. 

 • Egenerklæring mht virksomhetenøkonomiske situasjon 

 • Skatteattest av nyere dato  

 

Hvor skal det søkes www.regionalforvaltning.no   

Søknadsfrist 14 juni 2021    

  

Saksbehandling 

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet av næringsfondsteamet i Det Regionale næringsfond Østregionen.   

Størrelse på tilskuddene kan bli justert jfr omsøkt beløp avhengig av omfang av søknader jfr disponibel ramme.  

Søknadene vil behandles innen 30 juni. Om ikke alle midlene tildelt da, vurderes en ny søknadsrunde. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen