(Du er ikke pålogget) 
 

Flesberg kommune - kommunal kompensasjonsordning

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Flesberg kommune 

Hvem kan søke?

Alle næringsvirksomheter i Flesberg kommune og spesielt innenfor reiseliv, arrangement og serveringsnæringer, som har vært hardt rammet av smitteverntiltak eller nedstengning.

 Krav til vedlegg/dokumentasjon

Søker skal gi en kortfattet redegjørelse på hvordan smitteverntiltakene og nedstenging har påvirket økonomien (omsetningssvikt, tap eller merkostnader), og hvilke avbøtende tiltak som evt er gjort.

Søker må vise til om de har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger som er gitt som følge av Covid-19.

Søker må vise til fall i omsetning sammenliknet med tilsvarende perioder tidligere. Det må foreligge dokumentasjonen med erklæring fra revisor/regnskapsfører. 

Det må opplyses i søknaden om selskapet har mottatt støtte fra andre kompensasjonsordninger i 2020 og 2021, som følge av koronapandemien, og i tilfelle gjennom hvilken ordning og hvor mye.

Det må opplyses om/hva virksomheten har mottatt i bagatellmessige støtte for de siste tre årene. Virksomheten kan ikke motta mer enn EUR 200.000 i bagatellmessig støtte i treårsperioden.

Skatteattest skal vedlegges søknaden. Virksomheten kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Tilskuddet følger regelverket for bagatellmessig støtte.

Flesberg kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Vurdering av søknader

Flesberg kommune behandler innkomne søknader ut fra følgende prioritering:

Søknader fra virksomheter innen reiseliv, arrangement og serveringsnæringer.

Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene.

Søknader som kan dokumentere betydelige tap for virksomheten.

Søknader som kan dokumentere betydelige økte kostnader for virksomheten.

Det kan ikke forventes å få dekket alle kostnader eller tap virksomheten har hatt.

Tildeling gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Virksomhetene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Beregningen baserer seg på en forholdsmessig andel av kostnader eller tap, og i tillegg på antall søkere til de tilgjengelige kompensasjonsmidlene.

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

Hvordan søke: 

Søknad skal registreres via www.regionalforvaltning.no

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) og logg inn.

Søk støtteordning Flesberg kommune - velg ordningen "kommunal kompensasjonsordning".

Fyll ut alle felt nøye.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen