(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

 

Ekstraordinær støtte frå Næringsfondet hausten 2020 – søknadsfrist 27.09.2020

Vestnes kommune har fått ekstra tilskot til kommunalt næringsfond grunna Corona pandemien.

Krav som vert stilt for å få tilskott, kort samanfatta:

• Det kan gjevast tilskot til bedrifter, og til aktørar som legg til rette for næringsutvikling (unntaksvis til kommunane sjølve). Tiltak som markedsføring, næringsutvikling og mindre investeringar

• Ved vurdering av søknadane skal kommunane legge vekt på - om tiltaket treff formålet med ordninga - i kor stor grad tiltaka vil motverke utfordringane som korona pandemien har skapt - kor raskt tiltaka kan settast i verk

• Skal ikkje være tilskott til å dekke tap i koronatida, eller tiltak for å komme tilbake til «gammalt produksjonsnivå» etter reduksjon grunna korona.

I vurdering om støtte skal tiltaket sin betydning for arbeidsplassar, verdiskaping og økonomisk aktivitet vektleggast.

Nærare opplysningar: Nils Eidhammer tlf. 70 18 40 98 eller våre heimesider www.vestnes.kommune.no under Næring og bevilling under Regelverk.
Søknaden skal sendast inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen