(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Nesodden - DEL 3

Opprett ny søknad på støtteordning

KOMPENSASJON TIL LOKALE VIRKSOMHETER RAMMET AV PANDEMIEN – del 3

Nesodden kommune skal fordele kr 1 354 105 i statlige kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.

Målet med ordningen/tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak, og nedstengning av virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen, og formannskapet vedtok 12. mai 2021 hvilke kriterier som skal ligge til grunn for ordningen på Nesodden.
Prinsippet om 
meroffentlighet praktiseres i saksbehandlingen.  

Søknadsfrist er torsdag den 15. august 2021, kl. 24:00
Ordningen gjelder for perioden 01.01.2021 - 30.06.2021.

NB: Vi ber søkere lese nøye gjennom denne teksten før utfylling av søknadsskjemaet, samt legge ved alt av nødvendig vedlegg og dokumentasjon. Søknader med manglede dokumentasjon/vedlegg vil ikke nødvendigvis bli behandlet, og kan avslås.

Hvem kan søke om midler

Alle lokale foretak registrert i Nesodden kommune som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og har operativ virksomhet i kommunen kan søke. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak.

Hva kan det søkes om

Fellespott på kr 1 354 105 som alle foretak har mulighet til å søke på. For å bli vurdert må virksomheten vise til minimum 20 000 kroner i tap, og søknader på beløp under det vil ikke bli behandlet. Det kan maksimalt søkes om kr 100 000 i kompensasjon.

Det kan ikke søkes om

Tap/kostnader som det er søkt om og har blitt lagt til grunn for kompensasjon i første og/eller andre tildelingsrunde.

Det er viktig å være tydelig på om man søker kompensasjon for svikt i omsetning/ tap, eller for å dekke økte kostnader. Det er ikke mulig å søke om begge deler (dobbelt opp). Det kan heller ikke søkes midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart som en direkte følge av pandemien).

Tildelingen skjer på bakgrunn av følgende kriterier:

a.           Midler skal kompensere lokale foretaks vesentlige merkostnader eller tap som følge av smitteverntiltak eller nedstengning, i perioden januar 2021 til og med juni 2021.
b.           Foretak som har falt
helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 
c.           Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene vil bli prioritert.
d.           Dokumenterte utgifter eller tap som følge av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 
e.           Øvre grense for tildeling pr. foretak er kr 100 000 og nedre grense er kr 20 000. 
f.            Bedrifter som har operativ virksomhet i Nesodden kommune vil bli prioritert. Foretaket må være skattepliktige og registrert i Nesodden kommune.

Følgende kriterier avgrenser tildelingen:
g.           Foretak som er under avvikling, insolvente, under konkursbegjæring eller lignende, vil ikke motta støtte.
h.           Foretak som har
blitt tildelt midler i del 1 eller del 2 av denne ordningen, vil ikke bli prioritert.
i.           
Søknad kan bli vurdert opp mot eventuell annen støtte som er gitt virksomheten fra tilsvarende eller andre ordninger.
j.            Midler til å dekke kostnader/tap som kan dekkes av andre kompensasjonsordninger vil ikke bli prioritert.

k.           Foretak som har hatt mindre enn kr 300 000 i salgsinntekter i 2019 prioriteres ikke. Dette gjelder ikke bedrifter startet i 2019 eller 2020.
l.            Foretak som ikke har ansatte, kan ikke motta tilskudd. Dette gjelder ikke enkeltpersonforetak som ellers oppfyller kriteriene for tildeling.
m.          Foretak som er en del av et konsern prioriteres ikke.
n.           Støtten til den enkelte virksomhet må være i samsvar med regelverket for statsstøtteregelverkets bestemmelse om bagatellmessig støtte 
(bedriften må ikke ha mottatt  mer enn 200 000 Euro i støtte i løpet av de 3 siste regnskapsårene).

 

Søknadsfrist og behandling av søknader

Søknadsfrist er 15.08.2021 kl. 24.00. Søknadene blir behandlet utfra vedtatte kriterier og eventuell skjønnsmessig behandling ut fra den beskrivelsen søkeren gir i vedlegg.

Grunnlag for utbetalinger

Kommunedirektøren avgjør søknadene. Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket. Pengene vil bli utbetalt som bagatellmessig støtte. Tilskuddet utbetales etter behandling til kontonummeret som oppgis i søknaden. Det vil kunne bli foretatt skjønnsmessige vurderinger. På generell basis er ordningen tillitsbasert, og det er en forventning om at søkerne oppgir riktige opplysninger. Nesodden kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

DOKUMENTASJON (VIKTIG - MÅ VEDLEGGES)

Søknader med manglede dokumentasjon vil som hovedregel ikke bli behandlet, og kan avslås. 

Beskriv virksomhetens tap i et eget dokument, basert på punktene under. Last dokumentet opp som vedlegg til søknaden. Vi trenger en god beskrivelse for å behandle din søknad.

 • Alle søknader skal inneholde:
  • En kort skriftlig redegjørelse for hvordan smittevernstiltakene i Nesodden kommune har påvirket økonomien til foretaket i perioden det ønskes kompensasjon for.
  • Har foretaket ditt søkt andre kompensasjonsordninger og fått avslag, eller latt være å sende inn fordi virksomheten åpenbart falt utenfor ordningen?
  • Beskriv situasjonen som førte til tapet.
  • Beskriv tidsperioden tapet skjedde.

Oppgi også hvilken annen offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av de tre siste årene fra søkerdato, og hva slags støtte dette er. Dette er svært viktig!

 Dokumentasjon som viser til faktiske kostnader/tap det søkes kompensasjon for skal vedlegges. Regnskapstall for 01.01.2021 - 30.04.2021 og samme periode i 2019 og 2020 skal vedlegges. Bilag/kvitteringer må ikke vedlegges, men det skal kunne dokumenteres ved regnskap eller andre oppstillinger og bilagene/kvitteringene skal kunne ettersendes ved behov. 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om ordningen kan rettes til:

Næringsrådgiver, Odd Fylling, telefon 410 00 500.
Konsulent, Anna Thorvaldsen Sandbæk, telefon 91636090.

Hjelp til utfylling av søknadsskjema:

i.           Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
ii.          Søk støtteordning – søk Nesodden kommune – velg kommunal kompensasjonsordning del 2
iii.         Fyll ut alle felt nøye:

 • Arkfane 2 Kontaktopplysninger
 • Arkfane 3 Informasjon om økonomi, her må beskrives kostnader og tap som ønskes kompensert 
 • Arkfane 4 Informasjon om offentlig støtte søkt de siste 3 år. (Kommunen er forpliktet til å innhente informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har
  mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet).
 • Arkfane 5 Relevant dokumentasjon (se "dokumentasjon")
 • Send inn

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen