(Du er ikke pålogget) 
 

Sandefjord kommune - Kommunal kompensasjonsordning - nasjonal notifisert ordning

Sandefjord kommune lyser ut 10 millioner kroner i statlige midler til små- og mellomstore bedrifter som er berørt av pandemien.

Stortinget bevilger i denne tredje tildelingen 750 millioner kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Hovedhensikten ved tildeling er å bevare og sikre etablerte og nye arbeidsplasser.

Søknadsfrist: 7. september.

Disse kriteriene gjelder:

 1. Bedrifter innen reiseliv, servering og skjenking, butikkhandel og treningssentre kan søke. Søker må oppgi hvilken NACE-kode (næringskode) virksomheten er registrert som. Maks søknadsbeløp er kr. 250.000.- for bedrifter som tidligere har mottatt støtte fra Sandefjord kommune, og kr. 500.000.- for bedrifter som tidligere ikke har mottatt støtte fra Sandefjord kommune.
 2. Søker kan ikke ha utestående skatter og/eller avgifter, dette verifiseres med en skatteattest utstedt 25. august 2021 eller senere. Har bedriften fått innvilget utsatte skatter og/eller avgifter, må dette dokumenteres med vedlegg fra Skatteetaten.
 3. Søkere må ha hoveddelen av virksomheten i Sandefjord kommune. Konserntilknyttede bedrifter kan søke, men må redegjøre for hvordan midlene anvendes lokalt.
 4. Ordningen retter seg mot små og mellomstore bedrifter, 1-100 ansatte. Det må redegjøres i søknaden for den forventede bevaringen av arbeidsplasser.
 5. Midlene skal gå til bedrifter som har lidd tap som følge av strenge smitteverntiltak og/eller nedstengning. Søker må dokumentere årsak til tapet.
 6. Støtteordningen gjelder kun for virksomheter som pga. Covid-19 pandemien har hatt et regnskapsmessig underskudd i 1. halvår 2021. All offentlig kompensasjon/økonomisk støtte bedriften regnskapsfører første halvår 2021 anses som inntekt og skal inkluderes. Nystartede bedrifter og bedrifter i etableringsfasen kan søke på grunnlag av budsjett. Budsjettet skal baseres på et tenkt normalår. Med nystartede bedrifter/bedrifter i etableringsfasen menes her bedrifter etablert etter 01.01.2019. Hovedhensikten ved tildeling er å bevare og sikre etablerte og nye arbeidsplasser. Regnskapsfører skal ha verifisert regnskap eller budsjett.
 7. Midlene tildeles som Den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid-19- rammeverket i tråd med reglene om offentlig støtte. I søknaden må det fremlegges oversikt over mottatte midler fra alle offentlige støtteordninger eller lignende i 2019, 2020 og 2021. 

Bedrifter som mottar tilskudd skal senest en måned etter utbetaling rapportere til Sandefjord kommune i regionalforvaltning.no om hvordan midlene er anvendt. Denne skal være verifisert av revisor/regnskapsfører.

Det utbetales ikke tilskudd til bedrifter som er konkurs eller som har lagt ned driften.

Første delutbetaling utgjør inntil 50 prosent av tilskuddet og utbetales etter at tilsagnet aksepteres. De resterende 50 prosent av tilskuddet blir utbetalt som sluttutbetaling etter klagebehandlingens utløp.

Hvordan søke:

Søkere skal benytte søknadsskjema fra Regionalforvaltning.no  Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Sandefjord kommune, (Den nasjonalt notifiserte ordning).  Tildelingen skjer administrativt som et enkeltvedtak med klageadgang som behandles i henhold til forvaltningsloven.

Utfylling av søknaden

 Merk: I søknadsskjemaets side 3: Beløpene føres inn i kolonnen for 2021. Se bort fra kolonne 2022.

Obligatoriske vedlegg som lastes opp:

 1. Skatteattest nyere enn 25. august 2021
 2. For bedrifter med utsatt skatt/avgift: Vedlegg fra Skatteetaten som dokumenterer dette.
 3. Oversikt over bevaring av arbeidsplasser som følge av tilskudd og årsak til tap
 4. Regnskap som viser underskudd første halvår 2021, verifisert av regnskapsfører.
 5.  For nystartede bedrifter i etableringsfasen: Må vedlegge budsjett første halvår 2021, basert på et tenkt normalår. Budsjett må være godkjent av regnskapsfører.
 6. Konserntilknyttede bedrifter: Må redegjøre for hvordan midlene anvendes lokalt

 

Brukerveiledning i regionalforvaltning.no finnes her: Support : REGIONALFORVALTNING.no - Brukerstøtte

Kontaktperson Anne Grethe Bakken, Sandefjord kommune på agb@sandefjord.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen