(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2022 Kåfjord kommune

Vi ber at alle søkere gjør seg kjent med Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet før du/dere søker om tilskudd og/eller lån. Vennligst spesifiser i tittelen hva din virksomhet søker om. Det skal være ett formål per søknad, eks. at du/dere ønsker å sende inn søknad for etableringsstipend og kompetanseheving, så oppretter du/dere to forskjellige søknader.

 

Kåfjord har et eget næringsfond som det årlig deles ut tilskudd og lån fra. Av disse fondene tildeles det tilskudd/lån til:

  1. Etableringsstipend: Stipendet på kr 10.000,- gis i bakgrunn av registrert firma, nyetablering og eierskifte, med beskrivelse av forretningsidéen og beskrivelse gjennom forretnings-/driftsplan. Støtten skal nyttes til kjøp av tjenester og eget arbeid i forbindelse med bedriftsetablering (kjøp av utstyr/inventar regnes ikke med godkjente kostnader for denne typen av kostnader).
  2. Bedriftsutviklingstilskudd: Det kan ytes til personer, enkeltpersonsforetak eller bedrifter med inntil kr 50.000,-. Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis idéutvikling, kompetanseheving, forprosjekt, markedsundersøkelser og markedsføring.
  3. Kompetansehevingstilskudd: Det kan ytes til personer, enkeltpersonsforetak eller bedrifter med inntil kr 30.000,-. Tilskuddet gis i forbindelse kompetanse-innhenting/øking ved næringsetablering eller utvikling i eksisterende næringer.
  4. Tilskudd til nydyrking i landbruket: Det kan gis tilskudd til nydyrking av landbrukseiendommer. Støtten gis med en tilskuddssats på kr. 2.000,- per dekar. Det gis ikke støtte til nydyrking under 3 dekar. Tilskuddet utbetales etter at arealet er opparbeidet og godkjent. Nyetablert i landbruket kan søke om nydyrking av minimum 1 dekar.
  5. Ungdom/generasjonsskifte i primærnæringer: Det gis et stipend kr 60.000,- ved generasjonsskifte eller unge etablerere i primærnæringer. Stipendet skal ytes til etablering, nettverks- og kompetansebygging. Utbetaling av stipend deles opp i over 3 år, kr 20.000,-/år. Utbetalinger skjer etter innsendt næringsoppgave og dokumentasjon av kostnader.

Førstegangsetablerere prioriteres fremfor ande. I denne gruppen prioriteres ungdom, kvinner og virksomheter som stimulerer til vekst av sysselsetning og samarbeid.

 

Hva som ikke kan støttes:

  • Det gis ikke støtte til utskifting av utstyr, da det normal gjennom avskrivninger skal avsettes midler til dette formålet. I henhold til omstilling eller utvikling av bedrifter kan det i forhold til kriteriene ovenfor åpnes for støtte.
  • Det gis normalt ikke støtte til tiltak etter at det er gjennomført eller investering foretatt, hvis dette ikke er avklart og godkjent med kommunen på forhånd.
  • Det gis ikke støtte til sanering av gjeld, ordinære driftskostnader, aksjekjøp og drift av privat virksomhet. Virksomheter eller personer med skatterestanser er i utgangspunktet ikke støtteberettiget.

 

Søknader som vil gi utbetalinger på under kr 5.000,- behandles ikke.

Søknader med søknadsbeløp over kr 50.000,- kan ta lengre tid å få svar, på grunn av at den må behandles politisk i formannskapsmøte/næringsstyret(se møteplan her). Det forutsetter at søknad og nødvendige dokumentasjon (som skatteattest nyere enn 6 mnd og siste års skatteligning/næringsoppgave - unntak av søknader fra nyetablerere) er kommet inn senest 14 dager før møtedato.

 

Frist for å sende inn søknad for 2022 er 31. oktober 2022.

 

Har du/dere spørsmål, så kan du/dere kontakte Vivien Olsen, vivien.olsen@kafjord.kommune.no, eller på tlf 77 71 92 58.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen