(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2022 Kåfjord kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Kåfjord har et eget næringsfond som det årlig deles ut tilskudd og lån fra. Av disse fondene tildeles det tilskudd/lån til:

  1. Etableringsstipend: Stipendet gis i bakgrunn av registrert firma, nyetablering og eierskifte, med beskrivelse av forretningsidéen. Støtten skal nyttes til kjøp av tjenester og eget arbeid i forbindelse med bedriftsetablering (kjøp av utstyr/inventar regnes ikke med godkjente kostnader for denne typen av kostnader).
  2. Utviklingstilskudd: Det kan ytes til personer, enkeltpersonsforetak eller bedrifter med inntil kr 50.000,-. Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis idéutvikling, kompetanseheving, forprosjekt, markedsundersøkelser og markedsføring.
  3. Kompetansetilskudd: Det kan ytes til personer, enkeltpersonsforetak eller bedrifter med inntil kr 30.000,-. Tilskuddet gis i forbindelse kompetanse-innhenting/øking ved næringsetablering eller utvikling i eksisterende næringer.
  4. Tilskudd til nydyrking i landbruket: Det kan gis tilskudd til nydyrking av landbrukseiendommer. Støtten gis med en tilskuddssats på kr. 1.000,- per dekar. Det gis ikke støtte til nydyrking under 5 dekar. Tilskuddet utbetales etter at arealet er opparbeidet og godkjent.

Det bes at alle søkere gjør seg kjent med Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet før de sender inn en søknad om tilskudd og/eller lån fra næringsfond.

 

Hva som ikke kan støttes:

  • Det gis ikke støtte til utskifting av utstyr, da det normal gjennom avskrivninger skal avsettes midler til dette formålet. I henhold til omstilling eller utvikling av bedrifter kan det i forhold til kriteriene ovenfor åpnes for støtte.
  • Det gis normalt ikke støtte til tiltak etter at det er gjennomført eller investering foretatt, hvis dette ikke er avklart og godkjent med kommunen på forhånd.
  • Det gis ikke støtte til sanering av gjeld, ordinære driftskostnader, aksjekjøp og drift av privat virksomhet. Virksomheter eller personer med skatterestanser er ikke støtteberettiget.

 

Søknader som vil gi utbetalinger på under kr 3.000,- behandles ikke.

Søknader med søknadsbeløp over kr 30.000,- blir behandlet i førstkommende formannskapsmøte og evt. kommunestyremøte (se møteplan her) og kan derfor ta lengre tid å få svar på søknaden.

 

Spørsmål rettes til næringskonsulent, Vivien Olsen, vivien.olsen@kafjord.kommune.no, eller på tlf 77 71 92 58.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen