(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning 2 til lokale virksomheter i Sula kommune

Kommunal kompensjonsordning til lokale verksemder

Kompensasjonsordning for bedrifter som er ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Sula kommune har fått tildelt ekstra midlar som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Midlane tildelast med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.


Mål for tilskotet og krav til bruk av tilskotet
Målet med tilskotet er å sette kommunen raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for fleire lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordninga skal også fungere som ei kommunal ventilordning, for å kompensere lokale verksemder som har falt heilt eller delvis utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.

Tildelingskriterier

  • Verksemda må vere registrert i Brønnøysund og ha primær adresse i Sula kommune.
  • Lokale verksemder som av ulike grunnar fell heilt eller delvis utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.
  • Lokale verksemder som har hatt vesentlege kostnadar eller tap som følgje av smittevernstiltak og nedstenging.
  • Verksemder  som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt.
  • Verksemda må ha eigne ansatte/ dokumenterbar sysselsettingseffekt. 

Kommunen har  fridom til å tilpasse kva slags verksemder dei kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 

Tildeling vert gitt i form av bagatellmessig støtte. Søker er pliktig til sjøl å opplyse om anna mottatt bagatellmessig støtte siste 3 år, samt anna støtte med bakgrunn i pandemien.

Søknad

Søknad sendes på eige skjema via regionalforvaltning.no

Søknader vert behandla fortløpande inntil midlane er disponert. Siste frist for søknad er foreløpig sett til 15. september 2021.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen