(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond - Covid 19

Nå kan du søke midler fra kommunens ekstraordinært næringsfond

Tynset kommune er tildelt kr 1.409.505.- i ekstraordinært næringsfond. Tildelingen er en del av krisepakke 3 for 2020. Midlene lyses nå ut på: www.regionalforvaltning.no

Statlige føringer for bruk av midlene:

Føringene for kommunens bruk av midlene ligger i oppdragsbrevet fra KMD, samt den midlertidige forskriften om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19- utbruddet.  I oppdragsbrevet til KMD står det følgende:

 • Midlene skal gå til kommuner som er hardt ramma av arbeidsledighet som følge av virusutbruddet, og skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet.
 • Midlene skal bli raskt tilgjengelige for næringslivet. Dersom noe av midlene likevel ikke brukes opp i 2020, er de overførbare til 2021
 • Målgruppene er bedrifter og næringsaktører
 • Midlene skal benyttes til bedriftsretta støtte, og til andre næringsretta tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydninga for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges
 • Forskriften fastsetter at prosentsatsen for tilskudd som hovedregel ikke skal overstige 50 %, men at det kan være mulig å tildele inntil 75 %
 • Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende driftskostnader hos bedrifter eller næringsaktører

Tynset kommunes kriterier for tildeling av midlene:

 • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
 •  I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
 •  Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Hva kan det søkes på ?

 • Det kan gis støtte til etablering, omstilling og videreutvikling av bedrifter der det framlegges konkrete tiltak /prosjekter.
 • Det kan gis støtte til næringsaktører som framlegger konkrete tiltak /prosjekter som vil bidra til etablering, omstilling og videreutvikling av lokale bedrifter innad i Tynset kommune.

Hvordan vil Tynset kommune prioritere søknadene ? 

 • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
 • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
 • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang
 • Hvordan tiltaket / prosjektet vil resultere i utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser
 • Hvordan tiltaket / prosjektet vil resultere i utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Hovedfordeling av midlene:

 • Reiseliv og kulturnæring - 40 %
 • Resterende bedrifter og næringsaktører – 60 %

Krav til dokumentasjon:

 • Alle søknader skal inneholde tall som viser 2 siste måneders omsetning i 2019 og 2020
 • For bedrifter etablert innen det siste året, skal det legges ved dokumentasjon som beskriver omsetningen fra start til dags dato.

Søknadsfrist: Søknad må være levert på regionalforvaltning.no innen 8.mars. 2021.

Tildeling vedtas av formannskapet i Tynset 25. mars. 2021

Spørsmål om søknaden rettes til: Næringssjef Dag Nyeggen: dag.nyeggen@tynset.kommune.no eller mobil 977 26 060.

Tynset 16.02.2021

Erling Strålberg

Kommunedirektør 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen