(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunale kompensasjonsordninger -Tredje tildeling

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i Østre Toten Kommune  - Tredje tildeling

 

Østre Toten Kommune har blitt tildelt ytterligere 716.000 kr av regjeringens krisepakke for å kompensere lokalt næringsliv som har vært særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i deler/ hele 2020/2021. Tildelingen fremgår av vedlagte tilskuddsbrev av 25. juni 2021; «Statsbudsjett 2021 – Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter». Målet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter og kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger. Ordningen gjelder særlig støtte til virksomheters kostnader eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Vilkår for å søke

                       

  1. Bedriften må har operativ virksomhet i Østre Toten Kommune.
  2. Bedriften kan ikke være skyldig forfalt skatt eller offentlig avgifter. Skatteattest vedlegges.

 

Bedrifter som søkte i forrige utlysningsrunde har også anledning til å søke på nytt.

 

Bedriften kan søke på grunnlag av en eller flere av følgende punkter:

 

1.         Bedriften har tapte inntekter som følge av smittevernrestriksjoner.

2.         Bedriften har økte kostnader som følge av smittevernrestriksjoner.

3.         Bedriften kan dokumentere at den har falt utenom andre støtteordninger.

 

Søknad

Søknad opprettes på www.regionalforvaltning.no.

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn. Søk støtteordning – Søk Østre Toten kommune og velg «Kommunal kompensasjonsordning – Tredje tildeling».

Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig:

  • arkfane 2 Kontaktopplysninger
  • arkfane 3 Informasjon om økonomi, her må det beskrives kostander og tap som ønskes kompensert
  • arkfane 4 Informasjon om mottatt offentlig støtte de siste 3 år
  • arkfane 5 Relevant dokumentasjon (se dokumentasjon)

 

Dokumentasjon (viktig)

Last opp dokumentasjon som beskriver følgende:

1.         Kort redegjørelse for hvordan smitteverntiltak i Østre Toten Kommune har påvirket bedriftens økonomi i perioden det søkes kompensasjon for sammenlignet med tilsvarende periode i 2019/2020.

2.         Kort redegjørelse for støtte fra andre ordninger. Dersom bedriften har falt utenom andre ordninger, oppgis hvilke ordninger det er søkt på, ev. begrunnelse for at det ikke er søkt andre støtteordninger.

3.         Årsregnskap for 2019 (referanseår) og årsregnskap for 2020 og første halvår 2021

PRIORITERING AV SØKNADER

Søknader vil ses i sammenheng med om virksomheten har fått støtte fra tilsvarende og eller andre ordninger. Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene vil bli prioritert.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling.

 

REGELVERK FOR BEHANDLING

Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis i all hovedsak som «bagatellmessig støtte», hvilke innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av en tre-års periode.

 

SØKNADSFRIST

Søknadsfristen er 04.Oktober 2021 kl. 24:00. Søknadene behandles samlet etter søknadsfrist.

 

UTBETALING AV TILSKUDDET

Tilskuddet utbetales i løpet av november 2021 til kontonummeret som oppgis i søknaden.

 

Kontaktperson Østre Toten Kommune:

Knut Ladegård: knut.ladegard@ototen.no


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen