(Du er ikke pålogget) 
 

Nordre Land kommune - Kommunal kompensasjonsordning Covid 19 - runde 3

Nordre Land kommune - Kommunal kompensasjonsordning Covid 19 – runde 3

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kap. 553 post 68, har Nordre Land kommune i henhold til Stortingets budsjettvedtak av 18.06.2021, mottatt kr. 568.000 til fordeling til lokalt næringsliv. 

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter. 

Målgruppen er de som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.

Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.

Dette kan være:

 • Lokale virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, lokalmat- og serveringsnæringene, som har opplevd økte kostnader som følge av smitteverntiltak, og/eller som har faste kostnader og forpliktelser i forbindelse med nedstenging og gjenåpning
 • Lokale tjenesteytende næringer og handelsvirksomheter (ikke dagligvare)   
 • Øvrige virksomheter som helt eller delvis faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene, og som er sterkt berørt

Ordningen omfatter:

 • Nedgang i omsetning i 2020 (hele året)
 • Økte kostnader som følge av smitteverntiltak
 • Faste kostnader og/eller forpliktelser som ikke er dekket av andre ordninger
 • Dersom det er andre elementer som dere mener bør tas med i vurderingen, bes dette beskrives  

Kriterier:

 • Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling – begrenset til maksimalt kr. 100.000,- pr. virksomhet
 • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Nordre Land kommune
 • Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlig selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt

Vedlegg til søknadsskjema:

 • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning og/eller merkostnader som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet
 • Årsregnskap for 2019 (referanseår) og årsregnskap for 2020 og første halvår 2021

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.  

Kostnader som er dekket gjennom andre kompensasjonsordninger støttes ikke.

Ordningen med kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som Nordre Lands næringsliv kan søke gjennom kommunens næringsfond, Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre.

Søknad:
Søknad opprettes på www.regionalforvaltning.no.

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har brukerid) og velg «Logg inn». Legg inn «Nordre Land» i søkefeltet og velg «Nordre Land kommune – Kommunal kompensasjonsordning – runde 3». Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig.

Søknadsfrist 16. september 2021 kl. 24.00.

Utbetaling av tilskuddet:
Tilskuddet utbetales senest 31. oktober 2021 til kontonummeret som oppgis i søknaden.

Kontaktperson i Nordre Land kommune er Gunnar Berg gunnar.berg@nordre-land.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen