(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til næringslivet i Larvik - 2. utlysning

Nå kan næringslivet søke om koronakompensasjon - søknadsfrist 15. oktober

Larvik kommune skal fordele ytterligere 6,3 millioner kroner til lokalt næringsliv for å kompensere for tapte inntekter og påløpte kostnader som følge av korona.

Fordelingen vil bli gjort administrativt etter kriteriene vedtatt av Hovedutvalg for Miljø, kultur og næring. 

 

Søknadskriterier

Hovedutvalget for miljø, kultur og næring har vedtatt følgende kriterier:

 1. Det kan søkes om kompensasjon for bedrifter som har hatt kostnader eller tap som følge av pandemien, i perioden april til og med juli 2021. Maks tilskuddsbeløp er kr. 300.000. 
 2. Det skal prioriteres små og sårbare bedrifter. Hoveddelen av driften må være lokalisert i kommunen. 
 3. Det kan ikke søkes om støtte man allerede har søkt om eller mottat kompensasjon for. 
 4. Det kreves dokumentasjon attestert av autorisert regnskapsfører på tap og økte kostnader, og at det ikke allerede er søkt om eller mottatt kompensasjon. 
 5. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. Støttemottager pålegges å opplyse om annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet. 
 6. Det tildeles ikke støtte til bedrifter som har tatt ut eller planlegger å ta ut utbytte i 2021.

 

Søknad 

Søkere skal benytte søknadsskjema på nettsiden Regionalforvaltning.no (søk etter Larvik i søkefeltet)

 I søknaden må det opplyses om følgende:

 • Dokumentasjon av bortfall av inntekter eller økte kostnader som følge av korona, i perioden april til og med juli 2021. Dokumentasjonen må attesteres av autorisert regnskapsfører. Som dokumentasjon godtas:
  • Bortfall av inntekter, sammenlignet med budsjettert omsetning samme periode.
  • Økte kostnader som følge av koronasituasjon: Dokumenteres gjennom fremleggelse av regnskap for perioden. 
 • Bekreftelse på at det ikke søkes om støtte man allerede har søkt om eller mottatt kompensasjon for innenfor samme periode. 
 • Annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet. 
 • Beskrivelse av hvordan bedriften er rammet av korona og i hvilken grad bedriften har kunnet benytte seg av øvrige statlige støtteordninger. 
 • Beskrivelse av hvordan bedriften vil benytte tildelte midler og hvordan det vil påvirke nåværende og fremtidige arbeidsplasser.
 • Skatteattest datert august 2021 eller senere må legges ved søknaden. Dersom man har restanser, men har inngått avtale om utsettelse med skatteetaten må denne avtalen legges ved. 
 • All dokumentasjon må attesteres av autorisert regnskapsfører.

 

Søknadsfrist: 15.10.2021

 

Tildeling

Dersom totalt omsøkt beløp er høyere enn tildelte midler, kan Larvik kommunes administrasjon prioritere søknader etter en helhetsvurdering.

Larvik kommune står fritt til å foreta avkorting av innvilget tilskudd i forhold til omsøkt beløp.

Endelig fordeling av tilskuddet vil bli rapportert til Hovedutvalget for miljø, klima og næring. 

 

Klagebehandling

Klager må fremmes senest tre uker etter behandling. Eventuelle klager behandles administrativt.

 

Kontakt

Jørgen Johansen, Næringsrådgiver

Tlf: 92812994

Epost: jorgen.johansen@larvik.kommune.no

 

Dag Trygve Enden, Virksomhetsleder

Tlf: 91350933

Epost: dag.trygve.enden@larvik.kommune.no

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen