(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Notodden kommune. 3 runde.

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Notodden kommune. (3 tildeling)

Notodden kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementet, blitt tildelt 1,48 millioner kroner til en kommunal kompensasjonsordning.

Notodden kommune skal fordele midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og nedstengning. Notodden kommune vil særlig prioritere støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, men også andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger kan søke.

PRIORITERING AV SØKNADER

Søknader vil bli behandlet fortløpende så lenge det er midler igjen på ordningen.

Virksomheten må ha forretningsadresse i Notodden kommune. Dersom virksomheten er en del av et konsern, må den delen av konsernet som søker ha eget virksomhetsnummer i Notodden kommune, og verdiskapingen må foregå i Notodden kommune.

Sysselsettingsgraden i virksomheten vil bli vektlagt. Dersom virksomheten har permitterte arbeidstakere må dette redegjøres for i søknaden.

Det vil være mulig for virksomheter å søke selv om de har søkt, og fått støtte tidligere. Det må da søkes om støtte for en periode som ikke er kompensert tidligere.

Virksomheter som har utbetalt utbytte i 2020/21 kan normalt ikke søke.

REGELVERK FOR BEHANDLING

Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis i all hovedsak som “bagatellmessig støtte” hvilket innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av en 3–års periode.

Det er i hovedsak faste kostnader som kan dekkes gjennom denne kompensasjonsordningen. Eksempelvis husleie, strøm, renhold, off. utgifter, regnskapskostnader.

Det gis ikke støtte til utviklingsprosjekter.

Det må dokumenteres et omsetningsfall i forhold til normalår (2019). Omsetningsfallet må kunne relateres til covid tiltak og restriksjoner.

Resultatregnskap for 2019-2020 og til august 2021 må vedlegges søknaden.

Legg også ved en egen redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.

Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.

Støttesum blir utregnet på bakgrunn av regnskapspostene i vedlagt resultatregnskap. Det vil bli brukt de samme kontoene for alle stønadsberettigede virksomheter.

Det kan kompenseres opp til 75% av godkjente kostnader.

Maksimal støttesum pr. vedtak er 350 000,-

NETTSØKNAD

Søknad opprettes og sendes på 
www.regionalforvaltning.no med en beskrivelse av hvilken konsekvens pandemisituasjonen har hatt for virksomheten. I tillegg skal det redegjøres for om det er mottatt offentlig støtte tidligere.

SØKNADSFRIST

Det kan søkes fortløpende til det er tomt for midler. Dersom det er midler tilgjengelig er siste søknadsfrist 30.11.21 

UTBETALING AV TILSKUDDET

Tilskuddet utbetales som hovedregel etter akseptert tilbud om støtte.  

KONTAKTINFORMASJON

For ytterligere informasjon og veiledning kan søkere kontakte:

Notodden Utvikling AS

Rune Kolstad

Telefon: 977 15 927

E-post: rune.kolstad@nuas.no

John Terje Veseth

Telefon: 913 57 811

E-post: john.terje.veseth@nuas.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen