(Du er ikke pålogget) 
 

Sømna - Kommunal kompensasjonsordning runde 4 (DNNO)

Sømna kommune har mottatt et tilskudd på kroner 941.000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vedrørende tildeling fra fjerde del av tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Tildelingen skal sikre likviditet i virksomheter, og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid 19 pandemien. Målet er at likviditeten skal bedres for det lokale næringslivet og at virksomhetene får dekket dokumenterte merkostnader og/eller dokumenterte tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører.

I denne tildelingen vil det legges vekt på næringer som fortsatt vil kunne oppleve begrensinger etter overgangen til fase 1 i «En normal hverdag med økt beredskap». Dette gjelder blant annet næringer i reiselivet som er særlig avhengig av turister utenfor Europa. 

Følgende næringer vil bli prioritert:

  • Drosjebiltransport
  • Turbiltransport
  • Overnattingsvirksomhet
  • Serveringsvirksomhet
  • Reisebyrå- og reisearrangør

Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning.

Sømna kommune velger i denne runden å fordele midlene til bedrifter som kan dokumentere tapte inntekter og/eller økte kostnader i perioden 2020 og 2021. Dette  må dokumenteres av revisor/regnskapsfører. 

Ut fra det totale antall søknader vil kommunen beregne et maksbeløp, og en prosentvis avkortning av søknadsbeløpet.

HVORDAN SØKE

Søknaden skal registreres og sendes gjennom regionalforvaltning.no

REGELVERK

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har notifisert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Tildelingen vil gis i form av den notifiserte ordningen i den fjerde runden.

Sømna kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til en tildelingsrunde med behandling i Utvalg for næring medio desember 2021.

Sømna kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen