(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter # 4

Opprett ny søknad på støtteordning

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING NR 4.

 

Alta kommune har mottatt 6.235.000 fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til etablering av kommunal kompensasjonsordning for lokalt reiseliv som er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak.

Av rammen på kr 6.235.000 har formannskapet satt av kr 2.000.000 til styrking av likviditeten i lokale reiselivsbedrifter.

FORMÅL

Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengig av turisme fra land utenfor EØS-området, og derfor fremdeles er rammet av pandemien.

HVEM KAN SØKE

Ordningen gjelder for reiselivsbedrifter i kommunen som opplever vesentlig omsetningsfall på grunn av lokale og nasjonale smitteverntiltak.

Alta kommune vil prioritere støtte til bedrifter som har hatt sitt hovedmarked utenfor EØS-landene.

TILSKUDD

Det kan søkes om tilskudd til delvis dekning av bokførte faste kostnader for perioden september og oktober 2021. Avdrag på lån samt offentlige skatter og avgifter inngår ikke i tilskuddsgrunnlaget.

Faste kostnader i henhold til søknad må være dokumentert av regnskapsfører.

Innvilget tilskudd gis som en generell likviditetsstøtte i henhold til regelverket om notifisert ordning i henhold til Covid-19 rammeverket.

I utgangspunktet har ingen krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad sett i forhold til den lokale situasjonen og søkermassen.

 

VILKÅR

Dersom søker oppgir uriktige opplysninger, skal innvilget tilskudd tilbakebetales i sin helhet.

 

FORVALTNING AV ORDNINGEN

Næringsavdelingen ivaretar det praktiske rundt utlysning og tildeling av tilskudd.  Søknad om tilskudd sendes Alta kommune gjennom www.regionalforvaltning.no under støtteordning Kommunal kompensasjonsordning nr 4.

Vedtak om tilskudd er endelige, og kan ikke påklages.

 

SØKNADSFRIST

Søknadsfrist er 10.12.21.

 

KONTAKT

Har du spørsmål tilknyttet ordningen, ta kontakt med:

Rådgiver næring: Dag Arne Johannessen på tlf 900 35 712 eller mail dajo@alta.kommune.no

Næringssjef Jørgen Kristoffersen på tlf 997 94 344 eller mail jokr@alta.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen