(Du er ikke pålogget) 
 

Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Opprett ny søknad på støtteordning


Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid.

Hvem kan søke

Kommuner, offentlige og private aktører i Viken fylke kan søke. Dersom et aksjeselskap står bak søknaden stilles det krav om at selskapet har en ideell formålsparagraf.

Forutsetningen er at søker har etablert, eller skal etablere, samarbeid med andre internasjonale kulturvirksomheter, med sikte på å nå opp i konkurransen om tilskudd fra internasjonale finansieringsordninger. Aktuelle programmer er: Kreativt Europa, EØS-midler for kultur, Erasmus + og/eller Nordiske kulturmidler.

Ordningen skal først og fremst gi aktører i kulturlivet i Viken mulighet til å utvikle prosjekter i internasjonale partnerskap, og gjennomføre søknadsprosesser til ovennevnte ordninger. I denne fasen er det naturlig at midler også avsettes til nettverksarbeid og reisestøtte.

Tildelingskriterier

  • Det stilles krav om en egenfinansiering på minimum 50 prosent, enten i form av kapital, egeninnsats, eller en kombinasjon av begge.
  • Det må vises til et budsjett og aktivitetsplanen der egeninnsats settes inn.
  • Det kan maksimalt tildeles kr 100 000 til forprosjekter knyttet til partnersøk, prosjektutvikling og søknadsskriving til Kreativt Europa-programmet.
  • Det kan maksimalt tildeles kr 50 000 til partnersøk, prosjektutvikling og søknadsskriving til EU-programmet Erasmus+, samt prosjekter innen EØS-ordningen og Nordiske støtteordninger.

Øvrige kriterier

  • Tiltak og prosjekter som mottar fylkeskommunal støtte skal være tilgjengelig for alle.
  • Alle søknader må inneholde en beskrivelse av tiltaket og hva det søkes om støtte til, samt et budsjett og en finansieringsplan.
  • Det forutsettes at vertskommune eller vertsinstitusjon støtter opp om og prioriterer tiltaket der det ytes fylkeskommunal støtte.

Rapportering

Du må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Du må dokumentere tiltaket med bekreftet regnskap.

Frist for rapportering er 3 måneder etter avsluttet prosjekt.

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.

Synliggjøring

Mottakere av stimuleringsmidler skal i alt relevant kommunikasjonsmateriell synliggjøre å ha mottatt midler fra Viken fylkeskommune. Fylkeskommunens logo kan benyttes til dette formålet.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen