(Du er ikke pålogget) 
 

Ålesund kommune - Kommunal kompensasjonsordning del 5

Kommunal kompensjonsordning til lokale verksemder del 5

Kompensasjonsordning for bedrifter som er ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Ålesund kommune har fått tildelt kr 5.123.000 i midlar som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop. 195 S (2020-2021)- Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 18. juni 2021, Innst. 600 S (2020- 2021), og tildeler midler fra den gjenværende rammen, over kap. 553, post 68 (ny) Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. 

 

Mål for tilskotet og krav til bruk av tilskotet
Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter

 

Tildelingskriterier

  • Lokale verksemder innanfor serveringsverksemd (næringskode 56), og andre verksemder som av ulike grunnar fell heilt eller delvis utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.
  • Lokale verksemder som har hatt kostnadar eller tap som følgje av smittevernstiltak og nedstenging
  • Verksemda må vere registrert i Brønnøysund og ha adresse i Ålesund kommune

 

Prioritering av økonomisk stønad 

  • Serveringsverksemd i næringskode 56
  • Lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale og nasjonale smitteverntiltak
  • Verksemd som ikkje har mottatt kompensasjon tidlegare
  • Verksemder med tilsette
  • Verksemder som er viktig i lokalmiljøet

 

Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket eller under andre deler av regelverket

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

 

 Kommunen har betydeleg fridom til å tilpasse kva slags verksemder dei kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 

Kompensasjonen forutsetter at det ikke er tatt ut utbytte eller bonus i perioden 2020-2021.

Søknad med nødvendige opplysningar og vedlegg skal sendast inn via www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist 19. januar 2022 

 

For spørsmål ta kontakt med:

Stabssjef,Anne Mette Liavaag

Mob.: 992 32 321

E-post: anne.mette.liavaag@alesund.kommune.no

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen