(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning - del 6 - Nittedal kommune

Tilskuddsordning til bedrifter i Nittedal kommune – del 6

Bedrifter i Nittedal kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak kan søke om støtte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilge den 17. desember 2021 midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Nittedal kommune har i del 6 av kompensasjonsordningen fått tildelt 898 000 kroner.

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er
www.kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - regjeringen.no

Hvem kan søke

Næringsvirksomheter som har adresse i Nittedal kommune med følgende NACE bransjekoder:

 • 56.101 - Drift av restauranter og kafeer
 • 55.101 - Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

  Søkerbedriften som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke søke.

  Søknadsfrist

  Søknadsfristen er 14. januar 2022, tilskuddene vil utbetales så snart som det er praktisk mulig. Dersom kommunen mottar få søknader, lyses støtteordningen ut på nytt med eventuelle justerte kriterier

  Kommunen ber om at følgende vedlegges søknadene:

 • Årsregnskap 2020
 • Akkumulert driftsregnskap til og med kvartal 3 for forretningsåret 2021
 • Beskrivelser for kostnader og tap i 4. kvartal 2021
 • Redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak

Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen.

Nittedal kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Utmåling

Utmålingen gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Stønadsbeløpet kan tildeles fra kr 10 000 til kr 150 000,- kroner pr. virksomhet. Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte.

Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no

Kontakt

Dersom du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen kontakt:
Terje Rønning, prosjektdirektør
terje.ronning@nittedal.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen