(Du er ikke pålogget) 
 

Lesja kommune, kompensasjonsordning til lokale virksomheter Covid19-omgang 6

Lesja kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementet, blitt tildelt 375 000 til en ny runde med kommunale kompensasjonsmidler.
Midlene skal kompensere tapte inntekter knyttet til koronatiltakene som ble innført november/desember 2021.

 
Bedrifter i disse bransjer vil bli prioritert:
1.        NACE-bransje 56 Drift av restauranter og kafeer og NACE-bransje 55 Drift av hoteller, pensjonater og moteller 
2.        NACE-bransje 79 Reisebyråvirksomhet
3.        Andre lokale servicevirksomheter som kan dokumentere tap/økte kostnader som flg. av de nye smittevernsrestriksjonene innført siste kvartal 2021

 


Søknadene vurderes etter følgende kriterier:

  • Det gis tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.
  • Ordningen gjelder støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning innført november/desember 2021.
  • Et tap kan måles i form av redusert inntjening/økte kostnader i november/desember 2021, sammenliknet med tilsvarende periode i normalår. Ved nystartede/ekspanderende virksomheter, uten referansetall, kan også tap måles i forhold til et realistisk budsjett.
  • Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene vil bli prioritert. Beskriv på hvilken måte virksomheten evt. faller utenfor denne ordningen.
  • Søknad vurderes også opp mot evt annen støtte som er gitt virksomheten fra tilsvarende eller andre ordninger.
  • Dersom kommunens tildelte midler ikke er tilstrekkelig til å innfri alle søknadene, vil det være en forholdsmessig reduksjon ift. kostnader eller tap, i kombinasjon med et maksbeløp på 200 000 i støtte per virksomhet.
  • Tilskuddet utbetales etter anmodning om utbetaling.
  • Virksomheten skal være registrert og lokalisert i kommunen. Lag og foreninger kommer ikke under denne ordningen.
  • Det kreves kun en kort søknad med beskrivelse av virksomheten og estimert tap på bakgrunn av pandemien og tiltakene innført november/desember 2021.
  • Søknad leveres gjennom regionalforvaltning.no. Vedlegg til søknad: Årsregnskap 2020.

Det er til hensikt at søker ikke skal pålegges urimelig stor byråkratisk belastning i dette. Det er derfor lagt opp til et enkelt søknadsskjema iht departementets bestemmelser, innenfor den nasjonalt notifiserte ordningen.
Søker kan etter tilsagn er utsendt bli påkrevd etterkontroll og revisjonsrapport.
Vedlegg til søknad kan ettersendes, men søknaden på regionalforvaltning.no må være levert innen 17. januar. Tildelinger behandles politisk 27. januar. Midlene utbetales deretter på anmodning fra søker på regionalforvaltning.no.

Dersom det er restmidler etter 27.januar, vil man vurdere å lyse ut ordningen på nytt.
 

Ved spørsmål kontakt Nordveggen ved Solveig Brøste Sletta på solveig@nordveggen.no eller 98 88 38 16. 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen