(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning lokale virksomheter del 6

Bakgrunn: 

Kommunal og moderniseringsdepartementet har gjennomført en sjette tildelingsrunde innenfor ordningen kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Sørreisa kommune har fått tildelt kr 299 000 i denne runden. 

Midlene tildeles med henvisning fra KMD til Prop. 195 S (2020-2021) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop.79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger opp vedtaket til Stortinget 21.desember for nysaldert statsbudsjett 2021, Prop. 36 S (2021 - 2022).

 

Prioriterte innsatsområder: 

Hensikten med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Tildelingen til den enkelte kommune er gjort med bakgrunn i antall ansatte i serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører i 1. kvartal 2021.

På bakgrunn av dette legges følgende prioritering til grunn for tildelingen:
-Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene
  -Destinasjonsselskap og felles reiselivstiltak 

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

 

Beregning av støtte:

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

 

Kommunal behandling:

Søknadsfrist: 16.01.2022

Søknad sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no.            

Søknader saksbehandles av kommunedirektøren som gir innstilling til formannskapet. Formannskapet fatter vedtak i saken 3.februar. 

 

Statsstøtteregelverket: 

Nytt ved denne søknadsrunden er at den skal gjøres gjennom den nasjonale Notifiseringsordningen, dvs. at det er krav fra EØS/EFTA at tildelingen skal være transparent i forhold til støtteregelverket innen EU. Dette betyr at bedrifter som tidligere har mottatt støtte innenfor området bagatellmessig støtte, uansett tilskuddsgiver, må oppgi all støtte de tre siste år fra søknadsdato.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen