(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning vinteren 2022

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter vinteren 2022 – Aure kommune

 

Aure kommune har fått tildelt 397 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for virksomheter i kommunen som er rammet av nye smitteverntiltak. Ordningen ligger under Kapittel 553 POST 68- kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket.

 

Mål for ordningen

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet for virksomheter som står overfor en mangel eller utilgjengelighet av likviditet på grunn av covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av covid-19- pandemien.

 

Disse kan motta støtte

  • Virksomheter innen bransjene servering, overnatting, arrangement, opplevelsesvirksomhet og reiseliv.
  • Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.
  • En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, for eksempel kjedehotell) utenfor egen kommune kan ikke nektes støtte dersom den ellers tilfredsstiller kriteriene.

 

Tildelingskriterier

  • Tilskuddet skal dekke tapt fortjeneste, eller ekstrautgifter som ikke dekkes via andre offentlige tilskuddsordninger.

    En virksomhet kan ha tap selv om den går med overskudd. Et tap kan måles i form av redusert inntjening i en periode sammenliknet med tilsvarende perioder i normalår. En vanlig måte å beregne tap på, er å sammenlikne omsetningstall fra en måned eller kvartal i 2019 med tilsvarende måned eller kvartal i 2020 (etter at pandemien brøt ut) eller 2021. Josef?

     

  • Hvordan støtten beregnes

Hvis søknadsbeløpene overskrider kommunens disponible midler på 397.000,- kroner blir tilskuddet fordelt prosentvis via en fordelingsnøkkel.

Søknader

Søknad om støtte skal registreres i regionalforvaltning.no i et søknadsskjema laget for denne ordningen med disse kravene til søknaden:

1. Foretakets navn og organisasjonsnummer

2. Søknadsbeløp

3. Egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter. Denne er innarbeidet i regionalforvaltning.no og skal fylles ut av søker.

4. Oversikt over annen offentlig støtte foretaket har mottatt.

5. Krav til dokumentasjon av kostnader og tap. Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon.

 

Søknadsfrist: 16. januar 2021.

 

Spørsmål rettes til Kultur- og Næringsavdelingen ved:

Trine Ulfsnes, telefon 977 03 246

Ivar Torset, telefon 97967260

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen