(Du er ikke pålogget) 
 

Saltdal kommune. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Januar 2022.

Opprett ny søknad på støtteordning

Saltdal kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, januar 2022

Saltdal kommune har ved tildelingsbrev 22.12.21 fra KMD fått tildelt nye kr. 615.000 i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (Kommunal kompensasjonsordning, 6. tildelingsrunde). Dette er sjette runde med tildeling av midler fra KMD. Tidligere har KMD i 2021 fordelt totalt 3,038 milliarder til kompensasjonsordningen, av dette har Saltdal kommune fått tildelt samlet kr. 4.339.037,-. Søknadsrunder for disse midlene er gjennomført og alle midlene er bevilget og utbetalt. 

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. Tildelingen skal sikre likviditet i virksomheter, og dempe de økonomiske konsekvensene av covid-19 pandemien. Målet er at likviditeten skal bedres for det lokale næringslivet og at virksomhetene kan få dekket dokumenterte merkostnader og/eller dokumenterte tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Med dette annonseres søknadsrunde knyttet til de nye kr. 615 000,- som Saltdal kommune har fått tildelt til ordningen.

Hvem kan søke/prioritering

I denne tildelingen skal søknadene knyttes opp mot økonomisk tap/merkostnader i perioden 01.11.21 - 31.12.21

I denne tildelingsrunden  er det i hovedsak bransjene overnatting, servering og reisearrangører som kan søke, men det åpnes også for andre bransjer som har vært rammet

 

Tildelingskriterier

Kommunene skal bruke midlene å støtte lokale virksomheter som er hardt rammet av covid-19 pandemien. Kostnader som kan danne grunnlag for støtte:

 • Tap av omsetning/inntekt i perioden 01.11.21-31.12.21 som følge av covid-19 pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen
 • Økte kostnader i samme periode som følge av tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19 lavkonjunktur.
 • Tap av varer pga. covid-19 pandemien i samme periode (destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans)
 • Tilskuddsordningen skal ikke kompensere investeringer, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien).

Statsstøtteregelverket

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder i offentlig støtte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har notifisert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Kommunene skal bruke den notifiserte ordningen for alle tilskudd i denne fjerde tildelingsrunden fra departementet. 

Departementet har laget et søknadsskjema for den notifiserte ordningen som sikrer at tildelinger skjer i henhold til covid- 19 rammeverket for tildeling av offentlig støtte.

Nærmere informasjon om ordningen ligger på regjeringen.no og regionalforvaltning.no.

Regelverk

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Tildelingen vil gis i form av den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Ordningen er godkjent av ESA fram til 30.juni 2022 og grensen for tilskudd, per foretak er 2,3 mill. Euro.

 

Søknad

Søknad om støtte skal gjøres i www.regionalforvaltning.no  gjennom et eget søknadsskjema for denne ordningen (Ligger under søknadsordningen: «Saltdal kommune. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Januar 2022»).

I søknadsskjema inngår i hovedsak disse elementene:

 • Kontaktopplysninger, inkludert foretakets navn og organisasjonsnummer
 • Info om økonomi
 •  ­Beskrivelse av ekstrakostnader/tap av inntekter
 • Søknadsbeløp
 • Nødvendige vedlegg

Krav til vedlegg/dokumentasjon til søknad

 • Søker må i vedlegg til søknaden dokumentere omsetningstap i perioden 01.11.21-31.12.21 og/eller ekstra kostnader som følge av nasjonale smitteverntiltak.
 • Omsøkte tap/kostnadsbeløp, i tillegg til omsetningstap, må spesifikt beskrives i søknaden og signeres av revisor/regnskapsfører.
 • Dersom søker har mottatt annen offentlig kompensasjonsstøtte må det gis informasjon om støtten som er mottatt i 2020 og 2021, samt hvilken ordning støtten er hjemlet i. I tillegg må søker informere om det er/vil bli søkt kompensasjon fra andre ordninger som ikke er mottatt.
 • Regnskap for 2019 og 2020
 • Foreløpig regnskap for 2021.
 • Antall årsverk i bedriften pr, 1. januar 2022

Søknader uten nevnte vedlegg/dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

 Hvis det foreligger betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra regnskapsfører foreligge.

Virksomheter som søker kan ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling av driften.

Kommunen kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

Saltdal kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i utgangspunktet vil være offentlig etter offentlighetsloven.

 

Søknadsfrist: 30. januar 2022

Behandling av søknader

Søknadene vil bli behandlet av Saltdal formannskap i møte  8. februar 2022 i en felles sak som omfatter alle søknader som er innkommet innen fristen. Alle midlene kommunen har fått tildelt vil bli bevilget i dette møte, dette med forbehold om tilstrekkelig antall innkomne søknader.

 

Spørsmål om søknad kan rettes til

Saltdal Utvikling KF v/Elin Kvamme

tlf 477 03 705 epost: elin@saltdalutvikling.no

Saltdal kommune v/Ivar Skogset

Tlf. 976 58 298 epost: ivar.skogset@saltdal.kommune.no

 

informasjon om kompensasjonsordningen

Tilgjengelig informasjon om ordningen finnes på KMD`s nettside, med følgende link: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/aktuelt-na/kommunal-kompensasjonsordning-for-lokale-virksomheter/id2846130/?expand=factbox2864718

 

 

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen