(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Nesodden - DEL 5

Kommunal kompensasjonsordning - Nesodden del 5

Søknadsfrist er søndag den 16. januar 2022, kl. 24:00
Ordningen gjelder for desember 2021.

Oppsummering

Nesodden kommune er tildelt 756 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i del 5.
Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak innført i november og desember 2021.

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak.
Hovedvirkemiddelet er 
www.kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt
blant annet å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - regjeringen.no

Nesodden kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i søknaden i utgangspunktet vil være offentlige etter offentlighetsloven.

Denne utlysningen av del 5 på kr 756 000 baserer seg på kriteriene under, og det legges vekt på næringer som opplevde store begrensinger etter den siste nedstengningen i desember 2021. Serveringssteder og catering er øremerket denne tildelingen.

Det kommer en ny utlysning av neste tildeling av kommunale kompensasjonsmidler del 6 på kr. 980 000, når kriteriene og omfanget av ordningen er behandlet politisk. Politisk behandling er planlagt i formannskapet 19, januar. Utlysning av disse midlene kommer etter 19. januar.

VIKTIG INFORMASJON

 • Vi oppfordrer til å lese godt gjennom utlysningsteksten og tildelingskriteriene før utfylling av søknadskjemaet.
 • Manglende vedlegg, eller manglende opplysninger i søknaden vil alene være grunn for avslag.
 • Dersom det er spørsmål rundt utfylling av søknaden, ta kontakt.

Hvem kan søke og hva kan det søkes tilskudd til? 

Kommunen skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak innført i november og desember 2021. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor servering og catering.

Det kan søkes om midler til dekning av omsetningstap i desember 2021.
Bedrifter som er under konkursbehandling, besluttet avviklet eller avviklet, kan ikke søke. 

Tildelingen skjer på bakgrunn av følgende kriterier:

 1. Tilskuddet dekker omsetningstap, eller deler av omsetningstap i desember 2021.
 2. Midler skal kompensere lokale virksomhetens omsetningstap som følge av smitteverntiltak eller nedstengning i desember 2021.
 3. Midler fordeles på kvalifiserte søkere innen bransjene servering og catering.
 4. Det kan maksimalt søkes om tilskuddsbeløp tilsvarende dokumentert omsetningstap.
 5. Dokumentert omsetningstap som følge av lokale eller nasjonale smitteverntiltak vedtatt i november og desember 2021.
 6. Vurderingsgrunnlaget for støtte vil være basert på omsetningstap mellom desember 2021 og november 2021. Omsetningstapet utgjør differansen mellom omsetningen i sammenligningsperioden (november 2021) og faktisk omsetning i tilskuddsperioden (desember 2021).
 7. Tildeles etter regelverket for bagatellmessig støtte.
 8. Øvre grense for tildeling pr. virksomhet er kr 150 000. Om det er midler igjen når fordelingene pr. virksomhet er gjort, vil den øvre tildelingsgrensen kunne heves.
 9. Dersom tildelingen til kommunen ikke er tilstrekkelig til å innfri alle søknadene, vil det foretas en forholdsmessig reduksjon i omsøkt beløp for alle søkere som kvalifiserer til støtte, frem til budsjettet nås.
 10. Bedrifter som har operativ virksomhet i Nesodden kommune vil bli prioritert.
 11. Virksomheten må være skattepliktige og registrert i Nesodden kommune.

  Følgende kriterier avgrenser tildelingen:

 12. Foretak som er under avvikling, insolvente, under konkursbegjæring eller lignende, vil ikke motta støtte.
 13. Foretak som ikke har ansatte, kan ikke motta støtte.
 14. Mangelfull utfylling av søknadsskjemaet eller utilfredsstillende dokumentasjon kan medføre at søknaden ikke behandles.
 15. Foretak som er en del av et konsern prioriteres ikke.
 16. Støtten til den enkelte virksomhet må være i samsvar med regelverket for statsstøtteregelverkets bestemmelse om bagatellmessig støtte (bedriften må ikke ha mottatt mer enn 200 000 Euro i støtte i løpet av de 3 siste regnskapsårene).

Grunnlag for tildeling og utbetalinger

Kommunedirektøren har fått delegert myndighet til tildeling og midlene fra kommunestyret, og avgjør søknadene. Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket. Pengene vil bli utbetalt som bagatellmessig støtte. Tilskuddet utbetales etter behandling til kontonummeret som oppgis i søknaden. Det vil kunne bli foretatt skjønnsmessige vurderinger. På generell basis er ordningen tillitsbasert, og det er en forventning om at søkerne oppgir riktige opplysninger. Nesodden kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 16. januar 2022 kl. 24:00

DOKUMENTASJON (VIKTIG - MÅ VEDLEGGES)

Alle søknader skal inneholde:

 • Driftsregnskap som viser omsetning i november og desember 2021.
 • En kort skriftlig redegjørelse for hvordan smittevernstiltakene har påvirket økonomien til foretaket i desember 2021.
 • Hvilken annen offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av de tre siste årene fra søkerdato, og hva slags støtte dette er. Dette er svært viktig!

Kontaktinformasjon

Spørsmål om ordningen kan rettes til:

Næringsrådgiver, Odd Fylling, telefon 410 00 500.
Konsulent, Anna Thorvaldsen Sandbæk, telefon 91636090.

Hjelp til utfylling av søknadsskjema:

i.           Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
ii.          Søk støtteordning – søk Nesodden kommune – velg kommunal kompensasjonsordning Nesodden del 5
iii.         Fyll ut alle felt nøye:

 • Arkfane 2 Kontaktopplysninger
 • Arkfane 3 Informasjon om økonomi, her må beskrives omsetningsfall som ønskes kompensert. Beregne omsetningstap mellom desember 2021 og november 2021. Omsetningstapet utgjør differansen mellom omsetningen i sammenligningsperioden (november 2021) og faktisk omsetning i tilskuddsperioden (desember 2021). Fyll dette inn i kolonnen 2021.
 • Arkfane 4 Informasjon om offentlig støtte søkt de siste 3 år. (Kommunen er forpliktet til å innhente informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har
  mottatt i løpet av 2020, 2021 og 2022, og hvordan denne støtten er hjemlet). Om virksomheten har mottatt støtte i løpet av de tre siste årene, må det oppgis i søknaden. Dette gjelder også om støtten var liten. Du må da oppgi hvilken støtteordning tildelingen er kommet fra, hvilket regelverk støtten er tildelt på (bagatellmessig støtte, notifisering eller annet), hvilke kostnader som er dekket og støttebeløp.
 • Arkfane 5 Relevant dokumentasjon (se "dokumentasjon")
 • Send inn

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen