(Du er ikke pålogget) 
 

Øygarden kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder januar 2022 (Covid-19)

Øygarden kommune - Kommunal kompensasjonsordning til næringar framleis ramma av inngripande smittevernstiltak og avgrensingar

Innleiing:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til prop. 195 S (2020-2021) -Tilleggsbevilgninger og omprioriteringar i statsbudsjettet 2021 og Prop.79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. Denne ordninga omfattar eit nytt tilskot på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.

KMD følger opp vedtak frå Stortinget om kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder, og har tildelt Øygarden kommune kroner 6 799 000. Midlane fordelast til lokalt næringsliv som er påført tap av omsetning eller auka kostnadar.

Tildelingane i denne ordninga gjeld for tap og ekstra kostandar påført lokale verksemder i følgje av Covid-19, i månadane oktober, november og desember 2021, og fram til og med 15. januar 2022, og som følgje av inngripande smittevernstiltak i desember 2021 og januar 2022. Ordninga gjeld og for næringar som framleis i perioden oktober – desember 2021 opplevde restriksjonar etter overgang til fase 1 i «Ein normal kvardag med auka beredskap».

 

Desse næringane kan søkje:

 • Drosjebiltransport
 • Turbiltransport
 • Overnatting
 • Serveringsverksemder
 • Reisebyrå og reisearrangørar (inkludert oppleving-, arrangements- og aktivitets arrangørverksemd)
 • Leverandørar innan næring- og nytingsmiddel direkte knytt opp mot servering og overnatting
 • Aktørar som har direkte tap knytt opp mot avlyste arrangement, julebord etc. i gjeldande periode
 • Treningssenter
 • Frisering og annan skjønnheitspleie

NB! Alle tap og auka kostnadar må dokumenterast ellers vil søknadar ikkje bli behandla.

 

Mål for ordninga:

Ordninga skal, ved hjelp av direkte tilskot, sikre likviditet for verksemder som står overfor ein mangel eller ikkje har tilgang til likviditet grunna covid-19-pandemien. Ordninga er retta mot lokale verksemder som er spesielt råka av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller økonomisk nedgang, som følge av covid-19- pandemien. Ordninga skal bidra til å oppretthalde arbeidsplassar og viktig kompetanse i lokalt næringsliv.

Tilskot vert gitt til verksemder som kan dokumentere tap av inntekter eller auka kostnader som følge av Covid-19 i perioden oktober-desember 2021, og fram til og med 15. januar 2022. Det er viktig at kvar einskild søkjar tenkjer nøye gjennom alle reelle tap og meirkostnadar verksemda har hatt i perioden. Ei verksemd kan ha tap sjølv om den går med overskot.

Med dokumentasjon meinast ei oppstilling av økonomiske forhold og /eller ei beskriving av tap og/eller auka kostnadar som følgje av Covid-19.

Tilskotet går til verksemder som har meir enn eit årsverk og skal sikre oppretthald av arbeidsplassar og viktig kompetanse. Tal på årsverk førast opp i søknaden.

I regionalforvaltning.no, må søkjar fylla ut ei eigenerklæring, og vil då og få ei forklaring på kva det inneber å vere i økonomiske vanskar.

 

Tilskotet kan dekka:

 • Tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19- pandemien eller den påfølgande økonomiske nedgangen (for eksempel avlyste julebord og andre liknande arrangement, skjenkestopp, etc.)
 • Auka kostnadar som følge av tiltak for å unngå spreiing av covid-19, og kostnader direkte knytt til covid-19 og ein svekka/fråverande marknad
 • Tap av varer pga. covid-19- pandemien

Stønadsbeløp, -intensitet og berekningsreglar:

a) Stønaden kan ikkje overstiga 2 300 000 euro per føretak (tal berekna for alle stønadsordningar tildelt). Stønadsavgrensinga gjeld per føretak. Kursen som blir brukt er den kursen som blir publisert av den europeiske sentralbanken den dagen tilskotsbrevet blir sendt.

b) Inntil 100 pst. av dei kvalifiserte stønadskostnadene eller tap kan bli dekka.

c) Verksemder må ha eit minstetap eller auka kostnadar på 100.000 kr for å få stønad. Grensa for tilskot er satt til maksimalt 600.000 kr.

d) Tilskot vert gitt verksemder som kan dokumentera tap av inntekter eller auka kostnadar som følge av Covid-19 i månadane oktober - desember 2021, og til og med 15 januar 2022, eller tap av omsetningsbeløpet verksemda skulle hatt i perioden samanlikna med omsetning same periode i 2019 eller 2020.

Dokumenterte avbestillingar på aktivitetar etter 15. januar kan og reknast med.

e) Tilskot vil kunna bli vurdert opp mot tal på årsverk i verksemda.

f) Alle søkjarar må fylle ut eigenerklæringsskjema for føretak i vanskar. 

g) Føretaket må vere registrert i Øygarden kommune.

For å sikre at stønaden ikkje fører til overkompensasjon, må søkjar oppgi om verksemda tidlegare har mottatt offentleg stønad, stønadsbeløp, under kva for regelverk/kva ordning stønaden er mottatt og kva kostandar som er dekka. Opplysningane er basert på tillit. Dersom søkjar oppgir uriktig eller feil informasjon, risikerer søkjar å få trekt stønaden heilt eller delvis.

Dersom ei verksemd får stønad i to eller fleire tildelingsrundar, men til ulike stønadskvalifiserande kostnader, er det ikkje nødvendig å legge dei saman. Støtte under den nasjonalt notifiserte ordninga kan kumulerast med annan støtte mottatt under andre stønadsordningar eller bagatellmessig stønad som dekker dei same stønadskvalifiserande kostnadane eller tap opptil 100 pst.

 

Verksemder som ikkje får stønad:

a. Verksemder innanfor kommunen sin eigen regi, fullfinansiert eller som får inntekter fastsett av offentleg sektor. Dette gjeld for eksempel renovasjonsverksemder, barnehagar som ikkje er offentleg drive, der inntekter kjem frå kommune og foreldrebidrag.

b. Finanssektoren.

c. Verksemder som var i vanskar per 31. desember 2019. I regionalforvaltning.no, må søkjar gje ei eigenerklæring. I same erklæringa får søkjar ei forklaring på kva det inneber å vere i økonomiske vanskar.

 

Søknader må som eit minimum innehalde:

 1. Føretakets namn og organisasjonsnummer
 2. Søknadsbeløp
 3. Eigenerklæring på om verksemda er i økonomiske vanskar. Denne er innarbeida i regionalforvaltning.no og skal fyllast ut av søkjar.
 4. Oversikt over tal på årsverk i verksemda
 5. Oversikt over annan offentleg støtte føretaket har mottatt.
 6. Informasjon dersom verksemda er ein del av eit større konsern
 7. Dokumentasjon av kostnader og tap. Det er ikkje krav til revisorattestert dokumentasjon.
 8. Søknaden kan ikkje godkjennast dersom dokumentasjon ikkje føreligg, eller tilfredsstiller krava i punkt 1-7 over.

Dersom søkjar oppgjev feilaktige opplysningar, kan tilskotet krevjast tilbakebetalt heilt eller delvis. Hovudregelen er at ulovleg støtte må tilbakebetalast med renter og rentes rente.

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet kan be om framstilling og dokumentasjon dersom departementet ser det som nødvendig for å fastslå at midla har gått til å oppfylle formålet med tilskotet.

Søknadsfrist 19. januar. Tilskot vert utbetalt seinast 31. januar 2022. Vi oppmodar aktuelle søkjarar til å sende inn søknad så snarleg som mogleg.

 

For spørsmål om ordninga ta kontakt med Hanne Misje Lokøy på e-post: hanne.lokoy@oygarden.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen