(Du er ikke pålogget) 
 

Indre Fosen - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Del 6

Kommunal kompensasjonsordning Indre Fosen - Del 6 - for lokale virksomheter 2021.

 

Kort om ordningen

 • Dette er sjette runden av kommunal kompensasjonsordning hvor Indre Fosen kommune skal fordele ekstra statlige koronamidler til lokale virksomheter som er rammet av koronaepidemien eller smitteverntiltak mot denne.
 • Indre Fosen kommune har mottatt 348.000,- til fordeling i den 6 tildelingsrunden. I tillegg utlyses restmidler fra tidligere tildelingsrunder, slik at det er en samlet pott på kr 823.500 til fordeling.
 • Søknadsfrist for midler er satt til 20. januar 2022.

 

Mål for ordningen

Hensikten med den kommunale kompensasjonsordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. Ordningen skal sikre tilgang til likviditet for virksomheter som står overfor en mangel eller utilgjengelighet av likviditet på grunn av covid-19-pandemien, ved hjelp av tilskudd. Ordningen er rettet mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av covid-19-pandemien.

 

Det er en forutsetning for å søke på ordningen at virksomheter benytter regionalforvaltning.no og søknadsskjema oppgitt her.

Hvem kan søke om midler?

 • Virksomhetene må være hovedarbeidsgiver for minst en ansatt (herunder enkeltpersonforetak hvor foretaket er hovedarbeidsgiver)
 • Virksomhetene må være lokalisert med adresse i Indre Fosen kommune.
 • Virksomheter kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.
 • Virksomheter som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, eks. kjedehotell eller treningssenter) utenfor Indre Fosen kommune vil kunne søke tilskudd dersom den ellers tilfredsstiller kriteriene.
 • Heleide kommunale selskaper kan ikke søke.

Bedrifter i følgende bransjer vil bli prioritert:

 • Serveringsvirksomhet
 • Overnattingsvirksomhet
 • Reisearrangører

Også andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger vil kunne søke. Søkere må begrunne dette.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

Hva kan det søkes om?

Økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader og tap som følge av nedstegning og følger av pandemien. Det kan søkes kompensasjon for tap i perioden etter 16.4.2021 og kostnadene er begrenset til:

 1. Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 2. Merkostnader som følge av smitteverntiltak
 3. Tap av varebeholdning på grunn av holdbarhetsdato eller andre årsaker som følge av pandemien.

 

Krav til dokumentasjon:

Søknaden må minimum inneholde regnskap for den aktuelle perioden det søkes kompensasjon for. Hvis virksomheten ikke har avsluttet regnskap for aktuell periode, kan det sannsynliggjøres med prognose.

Beskrivelse av tapet kan beskrives med utgangspunkt i regnskapet for perioden, og eller i tillegg med egen dokumentasjon av selve tapet. Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon. Hvis søknaden mangler dokumentasjon etter minimumskravet, kan søknaden ikke godkjennes. Jmf. Veileder fra KMD.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er torsdag 20. januar 2022.

 

Hvordan beregnes støtten?

Først vurderes søknadsgrunnlaget og dokumentasjonen. Manglende grunnlag eller dokumentasjon kan føre til en skjønnsmessig avkortning.

Søknadsgrunnlaget vurderes innen de tre kategoriene under, og tilskuddet fordeles på godkjent søknadsgrunnlag så langt midlene rekker.

 • Uunngåelige faste kostnader
 • Kostnader til smitteverntiltak
 • Tap av varelager

Søknadene blir vurdert ut fra ordningens formål og forhåndsdefinerte kriterier, for å fordele midlene best mulig i forhold til ulempene av pandemien.

Vær oppmerksom på at midlene som tildeles anses som offentlig støtte, og faller inn under regelverket for «bagatellmessig støtte». For å kunne motta midler fra kommunen, må virksomheten ikke motta mer enn 200.000 euro i støtte fra det offentlige de tre siste regnskapsårene. Det er virksomheten som selv har ansvar for å følge opp totalbeløpet og holde seg innenfor rammen.

 

Hvem behandler søknadene? 

Omstillingsprogrammet i Indre Fosen kommune gjør vedtak i sakene, som blir lagt fram til politisk orientering.

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om søknader eller ordningen kan sendes Torbjørn Dahle på epostadressen: torbjoern.dahle@indrefosen.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen