(Du er ikke pålogget) 
 

Strand kommune - Kompensasjonsordning - Runde 6

Opprett ny søknad på støtteordning

Strand kommune - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter – Runde 6 - januar 2022

Bedrifter i Strand kommune som er rammet av Covid-19 pandemien kan søke om støtte gjennom kommunal kompensasjonsordning. Stortinget vedtok den 21. desember 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. I denne runden er Strand kommune tildelt fra Kommunal og moderniseringsdepartementet kr 746 000

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av innførte restriksjoner under pandemien. Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

 

Bedrifter i følgende bransjer kan søke:

  • Serveringsvirksomhet
  • Overnattingsvirksomhet
  • Reiseliv
  • Andre bedrifter som kan dokumentere å være rammet av smitteverntiltak eller nedstenging, med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft

 

Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak. Kostnader og tap må være knyttet til siste halvår 2021 og om mulig omsetning i forhold til siste halvår 2019. Søkerbedrifter som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke søke.

 

Ordningen omfatter

  • Tapt omsetning i 2.halvår 2021
  • Økte kostnader for eksempel som følge av smitteverntiltak
  • Tap av varelager

 

Kriterier

Støtten beregnes forholdsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling

Virksomheten må ha operativ virksomhet i Strand kommune

Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak der servering og/eller overnatting er en vesentlig del av inntekten

 

Krav til søknaden og vedlegg

En beskrivelse av hvorfor søker har omsetningssvikt og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning og/eller merkostnader (avbestillinger, fakturaer gjelde for Covid-tiltak med videre) i løpet av 2.halvår må legges ved søknaden. Redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak. Antall ansatte og antall årsverk må også beskrives i et vedlegg. Informasjon om all mottatt offentlig støtte de 3 siste årene må fylles ut i skjemaet. Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt.

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlig etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagt eller omtaler av konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp som vedlegg til søknaden.

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL).

 

Søknadsfristen er 24. januar 2022.  Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling. Søknadene vil bli behandlet i formannskapet trolig på møtet 3. februar 2022. Støttemottaker får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak. Vedtaket begrunnes ikke.

Dersom du har spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen, kontakt Kari Sand, 950 31 190 eller e-post kari.sand@strand.kommune.no

 

Søknadsportal: Søknader mottas kun via regionalforvaltning.no

 

Kommunene har stor frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som kan støttes avhengig av den lokale situasjonen

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen