(Du er ikke pålogget) 
 

Kvænangen kommune- lokal kompensasjonsordning #6

Opprett ny søknad på støtteordning

Kvænangen kommune har mottatt 278 000 kroner fra staten som skal gis som likviditetstilskudd til virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med ny nedstenging høsten 2021.

 

Det kan gis støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. Tilskuddet skal sikre likviditeten til virksomhetene .

Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene prioriteres, da det er disse som ble hardest rammet av den nye nedstengingen før jul.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling..Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.

Ordningen omfatter desember måned 2021 evt. 4. kvartal 2021, og gjelder:

 • Tapt omsetning i perioden 
 • Forringet varelager i perioden 
 • Økte kostnader, f.eks. som følge av smitteverntiltak i 

Det er kun virksomheter med aktiv virksomhet i Kvænangen som kan søke. Søker må gi en kortfattet redegjørelse for hvordan smitteverntiltakene og nedstenging har påvirket økonomien (omsetningssvikt, tap eller merkostnader), og hvilke avbøtende tiltak som evt. er gjort. Søker må også informere om hvor mye de har fått i andre kompensasjonsordninger, nasjonale ordninger eller redusert husleie e.l. i samme periode.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL). 

 

Tildelingskriterier 

 1. Det gis likviditetstilskudd som som  sikre arbeidsplasser og kompetanse i lokale bedrifter, i henhold til reglene om den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen til lokale virksomheter under Temporary Framework, avsnitt 3.1 Limited amounts of aid.

 2. Søker skal dokumentere omsetningsnedgang / tap i  4.kvartal 2021, evt.  estimere tap i januar 2022.

 3. Støtten i den lokale ordningen avkortes opp mot tilskudd virksomheten har fått til  fra andre støttegivere, for eksempel nasjonale støtteordning i samme periode.

 

Hva søknaden skal inneholde

 1. Foretakets nav og organisasjonsnummer
 2. Søknadssum
 3. Beskrivelse og dokumentasjon av omsetningsendring som følge av Covid-19 utbruddet og/eller restriksjoner. Dokumentasjon på omsetningstap skal legges ved.
 4. Egenerklæring på at virksomheten ikke er i økonomiske vanskeligheter. Denne er innarbeidet i søknadsskjemaet  og skal fylles ut av søker.
 5. Regnskap for de to siste regnskapsår 2019 og 2020 legges ved. Enkeltpersonsforetak: næringsoppgave for de samme årene.
 6. Beskrivelse av bedriftens  nåsituasjon og utfordringer fremover. 

Søknadsfrist 25.01.22.

Kontaktperson: Rådgiver næring og utvikling Anne Berit Bæhr tlf 40405624, e-mail: anne.bahr@kvanangen.kommune.no   

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen