(Du er ikke pålogget) 
 

Frogn kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter runde 5/6 - bagatellmessig st

Kompensasjonsordning Frogn kommune del 5 og 6 - desember 2021

UTSATT FRIST: 28. januar kl 16.00

Denne utlysningen innebærer retningslinjer som følger reglene for offentlig støtte gitt som bagatellmessig støtte.

Dersom du ønsker å søke den nasjonalt notifiserte ordningen fra KMD, gjelder foretak som har mottatt støtte utover maksgrensen for bagatellmessig støtte på 200.000 EUR (ca 2 MNOK) de siste tre regnskapsår, benytt denne utlysningen: Notifisert ordning

Stortinget vedtok den 17. desember og 21. desember 2021 nye kommunale kompensasjonsordninger til lokale virksomheter. Det ble avsatt henholdsvis 208 og 500 millioner kr til ordningene. I tildelingsbrev fra KMD av 17.desember og 22.desember har Kommunal- og regionaldepartementet (KMD) fordelt til sammen 708 mill kr av ordningen.

Frogn kommune har i disse tildelingene mottatt til sammen 1 669 000 kr.

 

Disse kan søke:

Prioriterte næringer

Tildeling runde 5
771.000,-

Tildeling runde 6
898.000,-

Serveringssteder med skjenkebevilling (Næringskode 56 med skjenkebevillinger i Frogn kommune)

771.000,-

-

Serveringssteder (Næringskode 56 med eller uten skjenkebevilling)

250.000,-

Overnattingsbedrifter (Næringskode 55)

250.000,-

Reiselivsvirksomheter (Næringskode 79)

Og

Andre som kan vise at de er berørt av smittevernstiltak i desember 2021

98.000,-

Reservert pott til fordeling på de forskjellige næringskategoriene etter at alle søknader er kommet inn

300.000,-

Kriterier og forutsetninger i utlysningen:

 1. Virksomheten, eller konsernet, må være skattepliktig og virksomheter med operativ virksomhet i Frogn kommune vil prioriteres.
 2. Følgende virksomheter kan søke: serveringssteder med skjenkebevilling utstedt i Frogn kommune (næringskode 56), serveringssteder (næringskode 56), overnattingssteder (næringskode 55), reiselivsvirksomheter (næringskode 79), og andre virksomheter som er direkte berørt av smittevernstiltakene og av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
  Av den totale tildelingen har Frogn fått 771 000 NOK i runde 5 og serveringssteder med skjenkebevilling prioriteres i den fordelingen.
  Serveringssteder med skjenkebevilling kvalifiserer også for støtte i runde 6 som serveringssted. 
  De leverer likevel kun én søknad.
 3. Tilskuddet dekker omsetningssvikt (som omsetning er også inntekter fra offentlige tilskuddsordninger og inntektssikringer gitt i forbindelse med koronapandemien).
 4. Vurderingsgrunnlaget for støtte vil være basert på omsetningstap mellom desember 2021 den sammenligningsperioden virksomheten velger av:
  a) november 2021
  b) desember 2019
  c) desember 2020 
  Omsetningstapet utgjør differansen mellom omsetningen i sammenligningsperioden (november 2021 ELLER desember 2019 ELLER desember 2020) og faktisk omsetning i tilskuddsperioden (desember 2021). Virksomheten velger selv hvilken sammenligningsperiode de ønsker å benytte som grunnlag.
   
 5. Regnskapsrapporter som viser sum inntekter for begge månedene enkeltvis må legges ved søknaden.
 6. Det kan maksimalt søkes om tilskuddsbeløp tilsvarende dokumentert omsetningstap.

 7. Midlene i runde 5 og 6 tildeles etter regelverket for offentlig støtte, hhv “bagatellmessig støtte” eller “nasjonal notifisert ordning under Covid19-rammeverket". Sistnevnte krever at søker gir en egenerklæring på foretakets størrelse og økonomiske status.
 8. Om virksomheten har mottatt støtte i løpet av de tre siste årene, må det oppgis i søknaden. Dette gjelder også om støtten var liten. Du må da oppgi hvilken støtteordning tildelingen er kommet fra, hvilket regelverk støtten er tildelt på (bagatellmessig støtte, notifisering eller annet), hvilke kostnader som er dekket og støttebeløp.
 9. Virksomheter som inngår i konsern må informere om dette i søknaden. Det ansees som et foretak/konsern hvis det ene selskapet holder majoriteten av stemmene i det andre selskapet, eller ett av selskapene med hjemmel i kontrakt eller vedtekter har rett til å utøve dominerende kontroll over det andre selskapet.
 10. Mellomstore og store foretak som hadde økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019 kan ikke søke. Søker vil gjennom søknadsskjemaet få en forklaring på hva det innebærer.

 11. Virksomheter under konkursbegjæring eller avvikling kan ikke søke.
 12. Mangelfull utfylling av søknadsskjemaet eller utilfredsstillende dokumentasjon kan medføre at søknaden ikke behandles.

 13. Dersom tildelingen til kommunen ikke er tilstrekkelig til å innfri alle søknadene, vil det foretas en forholdsmessig reduksjon i omsøkt beløp for alle søkere som kvalifiserer til støtte, frem til budsjettet nås.VEILEDNING - LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMA – søknader må inneholde all dokumentasjon for å bli vurdert. Dette er viktig for at midlene ikke vil bli krevd tilbakebetalt senere.

Hjelp til utfylling av søknadsskjema:

i.           Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
ii.          Søk støtteordning – søk Frogn kommune – velg Frogn kommune -kommunal kompensasjonsordningrunde 5 / 6 (enten notifisert ordning, eller bagatellmessig støtte- avhengig av støttesum mottatt de siste 3 år)
iii.         Fyll ut alle felt nøye:

 • Arkfane 2 Kontaktopplysninger
 • Arkfane 3 Informasjon om økonomi, her må beskrives omsetningsfall som ønskes kompensert. Beregne omsetningstap mellom desember 2021 og november 2021. Omsetningstapet utgjør differansen mellom omsetningen i sammenligningsperioden (november 2021) og faktisk omsetning i tilskuddsperioden (desember 2021). Fyll dette inn i kolonnen 2021.
 • Arkfane 4 Informasjon om offentlig støtte søkt de siste 3 år. (Kommunen er forpliktet til å innhente informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har
  mottatt i løpet av 2020, 2021 og 2022, og hvordan denne støtten er hjemlet). Om virksomheten har mottatt støtte i løpet av de tre siste årene, må det oppgis i søknaden. Dette gjelder også om støtten var liten. Du må da oppgi hvilken støtteordning tildelingen er kommet fra, hvilket regelverk støtten er tildelt på (bagatellmessig støtte, notifisering eller annet), hvilke kostnader som er dekket og støttebeløp.
 • Arkfane 5 Relevant dokumentasjon (se "dokumentasjon")
 • Send inn
 

Etter å ha opprettet søknad kan man lagre underveis, og redigere over tid, inntil søknaden er innsendt.

Innsendte søknader som kommer inn etter fristen blir ikke vurdert.

PRIORITERING AV SØKNADER:

771.000,- fordeles på godkjente innkommende søknader på serveringsteder med skjenkebevilling (Næringskode 56 med skjenkebevilling i Frogn kommune).

598.000,- fordeles på godkjente innkommende søknader på serveringsteder (Næringskode 56), overnattingssteder (Næringskode 55), reiselivsaktører (Næringskode 79) og andre virksomheter som er direkte berørt av smittevernstiltakene og av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger (alle næringskoder, her må man dokumentere at man har falt utenfor andre ordninger).

300.000,- fordeles etter Formannskapets prioritering mellom de ulike næringsgruppene.

Søknadene behandles etter søknadsfristen.
Kun komplette søknader vil bli vurdert.


REGELVERK FOR BEHANDLING
Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis etter
a) den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket (Kap 553 post 68). – egen utlysning
b) bagatellmessig støtte - egen utlysning


SØKNADSFRIST
Søknadsfristen er 26. januar kl. 23:59. Søknadene behandles av Frogn kommunes Formannskap i februar, med forbehold om behandling av delegeringsfullmakt i Frogn kommunestyre 27 januar.

UTBETALING AV TILSKUDDET
Tilskuddet utbetales så raskt som mulig etter vedtak i Frogn formannskap, til kontonummeret som oppgis i kontaktopplysninger i søknaden.


KONTAKTINFORMASJON

All e-post vil i henhold til arkivforskriften bli vurdert for arkivering og offentlig postliste. Prinsippet om meroffentlighet praktiseres i saksbehandlingen.  

postmottak@frogn.kommune.no /

karianne.thomassen@frogn.kommune.no

Næringsrådgiver, Frogn kommune

Veileder notifisert ordning

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen