(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Formål

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilføring av midler til kommunale næringsfond skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Fylkesrådet i Nordland har i FR-sak 199/2020 besluttet å bevilger rammer til kommunale næringsfond til kommunene i Nordland.

Hvem kan motta tilskudd?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Hva gis det tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til utviklingstiltak som er i henhold til formålet for fondet, og ikke til ordinær drift. 

Vestvågøy behandler søknadene i henhold til kommunens retningslinjer for kommunalt næringsfond, i tillegg skal følgende særskilt vektlegges:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang
  • Prosjekter som legger til rette for en klima- og miljøvennlig utvikling, samt grønne arbeidsplasser.

Tilskudd og utbetaling

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Innvilget støtte kan utbetales når prosjektet er gjennomført og kostnadene kan dokumenteres i henhold til kostnadsoverslaget i søknaden. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Søknadsfrist og behandling

Næringsutvalget vil behandle søknader i to omganger denne høsten. Første søknadsfrist er 1. september og andre frist 12. oktober. Det vil gå omlag 14 dager etter søknadsfristens utløp til svar på søknad foreligger.
Midlene i fondet vil bli fordelt på disse to tildelingsrundene.

Søknaden sendes fortrinnsvis via regionalforvaltning.no,  eventuelt på epost til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

Kontakt

For nærmere informasjon kontakt:
Næringssjef Sigve Olsen
E-post: sigve.olsen@vestvagoy.kommune.no
Tlf. 481 55 003

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen