(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter // Runde 5 og 6 - restmidler

Lillehammer kommune ble tildelt 6 221 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomhet runde 5 og 6. Av disse midlene gjenstår nå 217 000 kroner, som deles ut gjennom denne utlysningen. Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak innført i desember 2021.

Kriteriene er de samme som ble lagt til grunn i den opprinnelige utlysningen, publisert 4. januar 2022. Det er kun søkere som ikke søkte i forbindelse med opprinnelige utlysning som kan søke denne gangen.

Bedrifter i følgende bransjer vil bli prioritert:

 • Serveringsvirksomhet
 • Overnattingsvirksomhet
 • Reisearrangører

Bedrifter i andre bransjer som er påvirket av restriksjonene i ovennevnte bransjer kan også søke. Det må dokumenteres på hvilken måte dette er tilfellet.

Kriterier og beregningsmetode

Det kan kun søkes om støtte til virksomhet som foregår i Lillehammer kommune. Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes total tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.

Følgende vil legges til grunn i vurderingen:

 • Tapt omsetning i desember 2021 målt mot samme måned i 2019. Omsetningsfallet må være minst 20 % for at støtte kan gis.
 • Antall årsverk i Lillehammer kommune i 2019 (antall årsverk i 2019 og 2021 må oppgis i vedlegg)
 • Maksimal støtte er 75 % av dokumentert omsetningstap

Ingen søkere kan få høyere støtte enn om de hadde søkt i den opprinnelige utlysningen. \

Krav til søknad

Følgende må inkluderes i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader som ikke inneholder forespurt informasjon som hovedregel vil bli avslått:

 • Foreløpig regnskap for desember 2021 og godkjent regnskap for desember 2019
 • Totalregnskap for 2021 og 2019
 • Antall årsverk i 2021 og 2019
 • Egenerklæring og informasjon om all mottatt offentlig støtte (fylles ut i skjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt
 • Egenerklæring om foretaket er i økonomisk vanskeligheter (fylles ut i skjemaet)
 • Dersom søkeren ikke naturlig faller i en av de prioriterte bransjene, må det dokumenteres på hvilken måte bedriften likevel er berørt av smittevernsrestriksjonene som ble innført i desember 2021 og som rammet de prioriterte bransjene

På generell basis er ordningen tillitsbasert, og det er en forventning om at søkerne oppgir riktige opplysninger. Det vil bli foretatt stikkprøver, og i tilfeller der det er oppgitt feilaktige opplysninger kan søker miste retten på å motta støtte.

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Søknaden må inneholde foretakets navn og organisasjonsnummer, tilskuddsbeløp og hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt, og hvem som har gitt denne støtten.

Søknadsfrist er 7.februar 2022 kl 23.59. Søknader blir behandlet så raskt som mulig etter denne fristen.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen