(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Tinn kommune. 7 tildeling.

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Tinn kommune.  (7. tildeling)

Tinn kommune har gjennom Kommunal og distriktsdepartementet, blitt tildelt 908 000,- i 7. tildeling til en kommunal kompensasjonsordning. I tillegg er det 845 000,- igjen fra 6. tildeling. Begge støtteordningene lyses nå ut med søknadsfrist 30.05.2022. 

  • Tinn kommune skal fordele midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, det kan gis støtte til virksomheter innenfor servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, men også andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Virksomheter innenfor konserter, festivaler og andre tilsvarende store privat arrangementer, sammen med deres underleverandører av lyd, lys, teknikk og lignende.
  • Nystartede bedrifter innenfor de nevnte bransjer kan også søke.

PRIORITERING AV SØKNADER

Virksomheten må ha forretningsadresse i Tinn kommune. Dersom virksomheten er en del av et konsern, må den delen av konsernet som søker ha eget virksomhets nummer i Tinn kommune, og verdiskapingen må foregå i Tinn kommune.

Sysselsettingsgraden i, og verdiskapingseffekt av virksomheten vil bli vektlagt. Dersom virksomheten har permitterte arbeidstakere må dette redegjøres for i søknaden.

Det vil være mulig for virksomheter å søke selv om de har søkt, og fått støtte tidligere. Det må da søkes om støtte for en periode som ikke er kompensert tidligere. Virksomheter som ikke har fått tidligere vil bli prioritert.

Virksomheter som har utbetalt utbytte i 2020/21 kan normalt ikke søke.

REGELVERK FOR BEHANDLING

Søknadene vil bli behandlet samlet etter at søknadsfristen er utløpt.

Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis over den nasjonalt notifiserte ordningen. For de fleste virksomheter vil dette være av liten betydning.

Et foretak kan ikke motta tilskudd på mer enn €2 300 000 hjemlet i den nasjonalt notifiserte ordningen. 

Det er i hovedsak kostnader og eller tap som kan dekkes gjennom denne kompensasjonsordningen. Kostnadene eller tapet må kunne relateres til covid tiltak og restriksjoner.

Støtten vil i en vis grad bli beregnet ut ifra en helhetsvurdering av selskapets situasjon og omstendigheter. Samt en vurdering av samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske ringvirkninger av virksomheten.

Det gis ikke støtte til utviklingsprosjekter.

Resultatregnskap for 2019-2020 og 2021 må vedlegges søknaden.

Maksimal støttesum pr. vedtak er 300 000,-

NETTSØKNAD

Søknad opprettes og sendes på 
www.regionalforvaltning.no med en beskrivelse av hvilken konsekvens pandemisituasjonen har hatt for virksomheten. I tillegg skal det redegjøres for om det er mottatt offentlig støtte tidligere.

SØKNADSFRIST

Det kan søkes fortløpende frem til søknadsfristens utløp. Søknadsfrist er 30.05.22 

UTBETALING AV TILSKUDDET

Tilskuddet utbetales som hovedregel etter at klagefristen på tre uker er utløpt.

KONTAKTINFORMASJON

For ytterligere informasjon og veiledning kan søkere kontakte:

Rjukan Næringstvikling AS

Rune Kolstad

Telefon: 977 15 927

E-post: rune.kolstad@nuas.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen