(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunale utviklingsprosjekter 2022 Troms

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut midler til kommuner avgrenset til gamle Troms fylke for å gjennomføre nærings- og samfunnsutviklingsprosjekter eller tiltak for robusthet og økt attraktivitet.

 

Følgende kommuner inngår i geoografiske Troms og kan søke ordningen:

Knr. 5401 - Tromsø kommune

Knr. 5402 - Harstad kommune

Knr. 5411 - Kvæfjord kommune

Knr. 5412 - Tjeldsund kommune

Knr. 5413 - Ibestad kommune

Knr. 5414 - Gratangen kommune

Knr. 5415 - Loabák - Lavangen kommune

Knr. 5416 - Bardu kommune

Knr. 5417 - Salangen kommune

Knr. 5418 - Målselv kommune

Knr. 5419 - Sørreisa kommune

Knr. 5420 - Dyrøy kommune

Knr. 5421 - Senja kommune

Knr. 5422 - Balsfjord kommune

Knr. 5423 - Karlsøy kommune

Knr. 5424 - Lyngen kommune

Knr. 5425 - Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono  kommune

Knr. 5426 - Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono  kommune

Knr. 5427 - Skjervøy kommune

Knr. 5428 - Nordreisa kommune

Knr. 5429 - Kvænangen kommune

 

Bakgrunn

Kommunene har en veldig viktig samfunnsutviklerrolle. I tillegg til de lovpålagte oppgavene og tjenesteproduksjon må kommunen legge til rette for innbyggere og lokalt næringsliv. God samhandling med befolkning, næringsliv og frivillige organisasjoner er nøkkelen for å lykkes med å være en attraktiv kommune for nytt og eksisterende næringsliv, potensielle tilflyttere og innbyggere.


Målsetting

 Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut 6 mill. kr til prosjekter i kommuner i geografiske Troms fylke. Formålet er å støtte oppunder kommuner som ønsker å igangsette prosesser og prosjekter som har positive effekter for samfunns- og næringsliv.

Det er ønskelig at prosjektene tar utgangspunkt i en ide, problemstilling eller en utfordring og at det fokuseres på forhold som bidrar til å snu en negativ trend-, omstilling eller vekst. Prosjekt med fokus på samhandling og samskaping med for eks. med lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og nabokommuner vil bli vektlagt positivt (FNs bærekraftsmål nr. 17 – samarbeid for å nå målene).

 

Målet med utlysningen er å utløse prosjekt som bidrar til en eller flere av områdene nedenfor:

 • Økt verdiskaping
 • Tilrettelegging for næringsliv og bedrifter
 • Flere arbeidsplasser
 • Bolig i distrikt (prosjekt som fokuserer på boliger til befolkning og gjerne i samarbeid med Husbanken)
 • Rekruttering av kompetent arbeidskraft
 • Øke attraktiviteten for innbyggerne
 • Grønn omstilling (fokus på klima og miljø)
 • Innovasjon og nyskaping
 • Samhandling og samskaping

 

Type prosjekt som støttes:

Det kan gis støtte til hovedprosjekter (inntil kr. 800 000,- per år) og forprosjekter (inntil kr. 400 000).

 

Vurderingskriterier:

For å vurdere søknaden er det viktig at søker gir et godt situasjonsbilde av kommunen med tanke på demografi og næringsliv. Prosjektet må treffe med en eller flere av målsettingene som er vektlagt i utlysningen og dette må beskrives i søknaden. Det vil være viktig i søknaden å få frem nytteverdien av prosjektet i form av ønskede resultater og effekter.

Det må være en sammenheng i beskrivelsen av prosjektets mål, aktiviteter, resultat og effekter. Prosjektene må også ha en generelt god prosjektkvalitet.

Vurderingskriterier er listet opp punktvis nedenfor:

 • I hvilken grad treffer prosjektet med målsettingen med utlysningen (se punkter)
 • Hva er nytteverdien av prosjektet: (For eks. arbeidsplasser, verdiskaping, stedsutvikling, rekruttering av kompetanse, attraktivitet for næringsliv og befolkning, klima og miljø)
 • En god situasjonsbeskrivelse av kommunens demografi og næringsliv: behov for arbeidstakere, pendlersituasjon i kommunen, fastboende arbeidstakere versus sesongarbeidere/pendlere, ev. boligutfordringer
 • Skissere tiltak for å løse en problemstilling (enten i form av en utredning eller som faktiske tiltak)
 • Generell prosjektkvalitet: gjennomføringsevne, vurdere om prosjektet kan gjennomføres innenfor de aktiviteter, tids- og kostnadsramme som er estimert.
 • Samhandling og samskaping: I hvilke grad er samarbeid og samhandling skissert og forankret i prosjektet.
 • En fullstendig beskrivelse av prosjektets målsetting, aktiviteter, resultat og effekter
 • En fullstendig aktivitetsbasert kostnadsplan og en finansieringsplan
 • Ved mange søknader vil også geografisk nedslagsfelt av tiltak inngå i en overordnet vurdering av hvilke prosjekter som støttes og ikke

 

Støttenivå:

Hovedprosjekter kan støttes med inntil kr. 800 000,- per år.

Forprosjekter kan støttes med inntil kr. 400 000,-.

Den fylkeskommunale støtten kan ikke overstige 50 %.

Forankring:

Det må beskrives hvor prosjektet passer med skisserte planer:

Søknadsfrist:

Det er løpende saksbehandling på utlysningen.

Utlysningen avsluttes når de avsatte midlene er brukt opp, senest 1. november 2022.

 

Hva søknaden må inneholde

En komplett søknad må fylles ut og sendes inn via www.regionalforvaltning.no (se målsetting og vurderingskriterier)

Støttesats

 • Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene. Resterende prosjektkostnader må finansieres i form av egenandel og/eller egeninnsats  
 • Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og timesatser samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet spesifiseres  
 • For de prosjekter der personalkostnader inngår i godkjent støttegrunnlag, godkjenner fylkeskommunen en timesats (inkludert overheadkostnader) på inntil 1,2 % av brutto årslønn, begrenset til 700 kr/t og maksimalt 1 850 t/å  
 • Driftsstøtte og støtte til fysiske investeringer støttes ikke  
 • Tilskudd tildeles i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte  
 • Prosjektet skal være fullfinansiert og det skal foreligge dokumentasjon på dette

Kontaktinfo:

Ved behov for veiledning på prosjekter og problemstillinger bes det ta kontakt med:

Rune Eliassen:

telefon:911 28 749

epost: rune.eliassen@tffk.no

Kristian Figenschau

telefon: 909 36 128

epost: kristian.figenschau@tffk.no

  

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen