(Du er ikke pålogget) 
 

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia

Opprett ny søknad på støtteordning

Mål med tilskuddsordningen

Interreg Sverige-Norge skal gjennom grenseoverskridende samarbeid skape de beste forutsetningene for en attraktiv grenseregion. Samarbeidet skal ta utgangspunkt i felles saker, problemer og behov i grenseregionene slik disse er beskrevet i programmet.  

Målene skal oppnås ved å;  

 • utnytte og utvikle grenseregionens samlede ressurser
 • redusere nasjonsgrensens barriereeffekter
 • utvikle grenseområdene til felles bo,- arbeids- og servicemarkeder

Innsatsområder

 1. Innovative miljøer
 2. Små- og mellomstore bedrifter
 3. Natur- og kulturarv
 4. Bærekraftig transport
 5. Sysselsetting

Kriterier for måloppnåelse:

Innovative miljøer

Tematisk mål: Å bidra til forskning, teknisk utvikling og innovasjon

Type aktiviteter:

Prosjekt som øker samarbeidet og bidrar til kunnskapsoverføring mellom forskningsmiljøer, bedrifter, offentlig sektor og den sosiale økonomien gjennom nettverk/klynger og kompetansesentra.

Prosjekt som ut fra smart spesialisering ivaretar de styrkerområder som finnes i grenseregionen, blant annet gjennom behovstilpasset forskning.

Prosjekt som utvikler nye idéer, innovasjoner til markedet, inklusive test og demonstrasjon.

Målgrupper:

Små- og mellomstore bedrifter, offentlig sektor, sosiale økonomi og FoU institusjoner

Hvem kan søke:

Universitet, høgskoler og forskningsinstitutt, næringslivsorganisasjoner, bransjer, offentlige institusjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, stiftelser og ideelle foreninger 

Små- og mellomstore bedrifter

Tematisk mål: Å øke konkurransekraften for små- og mellomstore bedrifter og entreprenørskap i grenseregionen

Type aktiviteter

Støtte små- og mellomstorebedrifter i nettverk og bransjer med tilvekstpotensial.

Støtte små- og mellomstore bedrifter i nettverk og bransje for å vokse på internasjonale markeder gjennom samarbeid, kompetanseutvikling og metodeutvikling.

Initiativ for å små – og mellomstore bedrifters evne til å utvikle, ta imot og omsette ny teknikk samt ny kunnskap til nye forretningsområder.

Stimulere bransjer, små – og mellomstore bedrifter til økt grenseoverskridende samarbeid og tilvekst

Prosjekt som utviklinger rådgivnings- og inkubatorfunksjoner i grenseregionen

Prosjekt som bidrar til økt entreprenørskap 

 Målgrupper:

Små- og mellomstore bedrifter i bransjer og nettverk, potensielle etablerere og ungdom

Hvem kan søke:

Universitet, høgskoler og forskningsinstitutt, næringslivsorganisasjoner, bransjer, offentlige institusjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, stiftelser og ideelle foreninger 

Innsatsområde: Natur- og kulturarv

Tematisk mål: Fremme bærekraftig utvikling og ta vare på miljøet og grenseregionens kulturarv

Type aktiviteter:

Prosjekt som bidrar til å synliggjøre og styrke den kulturelle- og historiske identiteten i grenseregionen

Gjennom forvaltningsprosjekt samarbeid over grensen for å verne sårbare naturområder

Prosjekt som bidra til økt tilgjengelighet til naturområder og kulturarv, både fysisk og gjennom nye kommunikasjonskanaler

Prosjekt som bidrar til bærekraftig utvikling destinasjoner innenfor naturområder, kultur, kulturarv, friluftsliv

Samarbeid over grensen for økt kunnskapsgrunnlag og metodeutvikling om biologisk mangfold, vern om naturområder i grenseregionen

Målgrupper:

Innbyggere, besøkere i grenseregionen, små- og mellomstore bedrifter og offentlig sektor

Hvem kan søke:

Universitet, høgskoler og forskningsinstitutt, offentlige institusjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, stiftelser og ideelle foreninger

Innsatsområde: Bærekraftig infrastruktur

Tematisk mål 1: Øke andel reisende med grenseoverskridende kollektivtransport på vei og bane 

Tematisk mål 2: Øke den grenseoverskridende mobilitet ved bruk av klimanøytral transport

Aktiviteter:

Ta fra kunnskapsunderlag og kartlegginger som bidrar til planlegging av infrastruktursatsinger over grensen eller i tilknytning til grensen

Prosjekt som bidra til økt grenseoverskridende kollektivtrafikk

Prosjekt som bidrar til å øke andelen gods og persontrafikk med klimanøytral transport

Målgrupper:

Innbyggere, besøkere i grenseregionen, næringslivet, kommuner, fylkeskommuner, regioner og statlige myndigheter

Hvem kan søke:

Universitet, høgskoler og forskningsinstitutt, næringslivsorganisasjoner, bransjer, offentlige institusjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, stiftelser og ideelle foreninger 

Innsatsområde: Sysselsetting

Tematisk mål: Fremme sysselsetting og arbeidskraftens mobilitet i grenseregionen

Aktiviteter:

Prosjekt som bidra til bedre matching mellom kompetanse/utdanning i forhold til arbeidsmarkedets behov

Prosjekt som bidrar til økt mobilitet for personer og bedrifter ved å ta fram modeller for å kartlegge arbeidsmarkedets behov, eliminere grensehindringer for personer og bedrifter 

Målgrupper:

Arbeidsgivere, arbeidstakere, ungdommer, små og mellomstore bedrifter.

Hvem kan søke:

Universitet, høgskoler og forskningsinstitutt, grunnskoler, gymnas, videregående skoler, andre utdanningsinstitusjoner, offentlige institusjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, stiftelser og ideelle foreninger 

Generelle utvalgskriterier

Søknader om støtte til svensk-norske prosjekter vil bli vurdert og rangert ut fra følgende utvalgskriterier

 • Grenseregional merverdi
 • Prosjektets forventede resultater
 • Langsiktige effekter av samarbeidet
 • Kostnadseffektivitet
 • Søkernes gjennomføringskapasitet
 • Horisontale kriterier; bærekraftig utvikling, like muligheter og ikke-diskriminering
 • Samsvar med EU:s strategi for Østersjøen

Hva kan en søke om støtte til

Søkerpar med en norsk og en svensk søker kan søke om støtte til enten hovedprosjekter eller midler til gjennomføring av forstudier

Finansiering av prosjekt:

Prosjektene samfinansieres med finansielle andeler fra EUs regionale utviklingsfond og svensk nasjonal-/regional medfinansiering, norsk finansiering over statsbudsjettet og annen nasjonal-/regional medfinansiering.

Et hovedprinsipp er at finansieringen fra EU til svensk partner og finansieringen til norsk søker vedrørende statlige interregmidler skal være i forholdet 65/35.

Hva må leveres:

Norsk søker skal registrere sin søknad i forvaltningsportalen Regionalforvaltning.no og følger den strukturen som framgår av søknadsmodulen. svensk søker skal registrere sin søknad i "Min ansökan". 

Beskrivelse av problem, saker og behov danner grunnlag for en felles prosjektplan koblet til ett av programmets innsatsområder. Hva ønsker man å oppnå som resultat og effekt, hvordan organisere prosjektet og hvilke kostnader/finansiering må legges til grunn for gjennomføringen av prosjektet.

Søknadsfrister:

Det er to årlige frister for å søke hhv 15. februar og 15. september. Godkjenning av prosjektsøknader gjøres av programmets styringskomité om lag ca 2-3 måneder etter søknadsfristene. 

Søknad om små og tidsavgrenset forstudie inntil 6 mnd er løpende.

 

Informasjon: 

Nærmere informasjon fås ved å vende seg til:


Bjørn Terje Andersen, mobil + 47 913 45 080 epost: bjorn.terje.andersen@innlandetfylke.no

Helmik Slora Kristiansen, mobil + 47 470 28618  epost: Helmik.slora. kristiansen@innlandetfylke.no

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen