(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid 19 - Saltdal kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Saltdal

Formål og generell informasjon:

Med bakgrunn i Koronasituasjonen vedtok Stortinget 19.06.20 midler til ekstraordinære kommunale næringsfond 2020. Det ble bevilget samlet kr. 600 mill og en fordeling av disse til fylkeskommunene. Nordland fylkeskommune fikk totalt 74,8 mill og har fordelt fordelt dette videre til kommunene i fylket. Saltdal kommune har fått tildelt. kr. 1.521.432,- mill. av disse midlene.

Midlene er overført til kommunen, som skal forvalte og behandle søknader om støtte fra fondet. Midlene er tildelt med bakgrunn i Koronasituasjonen, og skal behandles ut fra et felles regelverk. Regjeringen har derfor utarbeidet en midlertidig forskrift om tilskudd fra disse midlene, denne beskriver formål, hvem og hva som kan støttes mv. Her er link til denne forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437?q=kommunale%20n%C3%A6ringsfond 

Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. De skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges

I forskriftens § 2 er det beskrevet hvem og hva det kan gis støtte til:

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

  I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på 

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

 

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

 

 For mer informasjon om ordningen se også i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i tillegg, link til denne:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-23-747

 

Hvordan søke om støtte?

Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no 

Formannskapet behandler de innkomne søknadene etter innstilling fra kommunedirektøren. Første ordinære tildelingsrunde blir i formannskapsmøte 24. november, og for å være med der er søknadsfristen 2. november. Etter møtet 24. november vil søknader innkommet etter fristen bli behandlet fortløpende av formannskapet etter hvert som de kommer inn. 

 

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet 

 

Rapportering og utbetaling

Normalt utbetales tilskuddet når tiltaket er gjennomført, men det kan også utbetales etter hvert som mottakeren dokumenterer framdrift i tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.

 

Kontaktpersoner

Saltdal Utvikling v/:

Elin Kvamme elin@saltdalutvikling.no tlf. 477 03705

Brit Elin Paulsen britelin@saltdalutvikling.no tlf. 412 39812

Saltdal kommune v/

Ivar Skogset ivar.skogset@saltdal.kommune.no   tlf. 976 58298

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen