(Du er ikke pålogget) 
 

Distriktsmobilisering

UTLYSNING DISTRIKTSMOBILISERING

Flere aktører, blant annet næringshager og inkubatorer, bidrar med viktig mobiliseringsarbeid blant bedrifter i distriktene. Fylkeskommunen ønsker å støtte opp under dette mobiliseringsarbeidet, i tillegg til å skape rom for samarbeid mellom aktørene i innovasjonssystemet. Innovasjonssystemet består av både Siva-aktører, næringsaktører, FoU-aktører og andre, både offentlige og private.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har satt av 1,5 mill. kroner til DistriktsmobiliseringDistriktsmobilisering er aktiviteter som mobiliserer kriserammede bedrifter i distriktene til etablerte ordninger for utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljø samt koronakrisetiltak. Aktiviteten skal bidra til å koble bedrifter sammen gjennom f.eks. frokostmøter, informasjonsmøter og seminarer. Midlene skal ikke brukes mot enkeltbedrifter. Distriktsmobilisering skal også bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Det oppfordres til samarbeid med fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Sivastrukturen og forskningsrådet der det er naturlig og/eller behov. Deler av midlene kan brukes til slike samarbeidsformål.

 

Målet med utlysningen er å mobilisere kriserammede bedrifter i distriktene til etablerte ordninger for utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljø samt koronakrisetiltak. Midlene skal bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og til bedre samarbeid mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Siva-strukturen og forskningsrådet.

 

Målgruppen er aktører i innovasjonssystemet som allerede har en rolle / et oppdrag på vegne av fylkeskommunen og som allerede driver med mobiliseringsarbeid i næringslivet.

 

Generelle støttevilkår:

  • Søker må allerede ha et oppdrag / en rolle på vegne av fylkeskommunen og drive mobiliseringsarbeid i næringslivet i Troms og Finnmark fylkeskommune.
  • Flere søkere kan gå sammen om en søknad.
  • Det kan innvilges inntil 100 000 kroner per søknad, midlene tildeles som bagatellmessig støtte.
  • Midlene skal brukes i tilknytning til koronakrisen og i første omgang i tilsagnsåret 2020. Det tillates at påbegynte og ferdigstilte aktiviteter fra medio mars tas med.
  • Søknad må sendes via regionalforvaltning.no.

 

Kontaktpersoner

Mikal Lanes

Kristine Østrem Nordal

Lene Zhal Johnsen

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen