(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt Næringsfond Åmot kommune

Søknadsrutiner

Retningslinjer for søknad om midler fra Åmot kommunale kraftfond

Jfr §5 Støttevilkår i vedtekter for Åmot kommunale kraftfond;

Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75%. Støtten skal ikke overskride den grensen som EFTAs overvåkningsorgan ESA til enhver tid fastsetter som maksimumsbeløp for støtte til en bedrift innen en tre-årsperiode, etter reglene for bagatellmessig støtte.

Åmot kommune vil, på grunn av økonomi, innskrenke noe på mulighetene for direkterettet støtte til etablerte og nystartede bedrifter. Direkterettet støtte vil i større grad gjelde mindre markedsføringstiltak, deler av kurs/seminarkostnader, samt noe konsulentbistand. Konsulentbistand er det aktuelt å gi i forbindelse med oppstart av bedrift eller til videreutvikling av eksisterende bedrift.

For alle som søker om midler fra kraftfondet må formålet være innenfor det som er beskrevet i Åmot kommunes næringsplan eller tilsvarende. For søknader om tilskudd til lag/organisasjoner må det i søknaden sannsynliggjøres hvilke effekter dette har for søker og hva som Åmot kommune får igjen i form av positiv markedsføring av kommunen, omsetningsøkning til næringslivet i kommunen eller tilsvarende.

Det stilles ulike krav til søknaden avhengig av om det er næringsdrivende/gründere eller lag/organisasjoner.

Alle positive vedtak om bruk av midler fra Åmot kommunale kraftfond er offentlige og kan brukes i markedsføringen av Åmot kommune. 

Krav til søknad fra næringsdrivende/gründere

  • Søknad
  • Forretningsplan eller prosjektplan
  • Investerings-/finansieringsramme
  • Regnskap og/eller driftsbudsjett for kommende tre år. Likviditetsbudsjett skal om mulig utarbeides
  • Skatteattest skal vedlegges søknaden fra foretaket eller eierne
  • Opplysninger skal gis om det søkes andre offentlige støtteordninger

Det kan søkes om midler til konsulentbistand for utarbeidelse av forretningsplan m.m.. Hvis så faller fire første kulepunkt over bort. 

Etablerere oppfordres å følge etablererkurs.

Krav til søknad fra lag og organisasjoner

  • Søknad
  • Budsjett
  • Annen informasjon som er relevant for søknaden eks. program

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen