(Du er ikke pålogget) 
 

Skaparkraft - fornybar energi

Opprett ny søknad på støtteordning

Skaparkraft – Fornybar energi

Formål: Kva samfunnsutfordring skal ordninga bidra til å løyse? Kva mål i fylkesplanen skal ordninga bidra til å nå?

Det er underskot på elektrisk kraft i Møre og Romsdal. Ordninga har som formål å stimulere til auka produksjon av fornybar energi, og bruk av fornybare energiberarar.

Målgruppe: Kven kan søkje?

Bedriftskonsortium, næringsklynger, bedriftsnettverk, innovasjonsselskap, næringspolitiske foreiningar, forskingsmiljø, UoH-sektoren

Vilkår: Kva kan det søkjast om støtte til?

·        Utviklingsprosjekt for produksjon av fornybar energi og bruk av fornybare energiberarar

·        Gjennomføring av energiproduksjonsanalysar

 

Avgrensing: Kva kan det ikkje søkast om støtte til?

Prosjekt i regi av enkeltbedrifter

 

Maks tilskotsprosent og/eller tilskotsbeløp per prosjekt

 50 % av dei totale kostnadane i prosjektet

 

Evalueringskriteria: Kva vert lagt vekt på ved vurdering av søknaden?

·        Relevans i høve til måla for Skaparkraft

·        Gjennomføringsevne

·        Grad av nyskaping

·        Samarbeid

Nytteverdi for andre aktørar

 

Økonomisk ramme sett av til ordninga i 2023

Blir vedtatt i styringsgruppa for Skaparkraft

Finansieringskjelde

Ramme 60, Skaparkraft


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen