(Du er ikke pålogget) 
 

Skaparkraft - fornybar energi

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål  
Skaparkraft – fornybar energi har som mål å stimulere til næringsutvikling innanfor energiområdet. Dette kan for eksempel være utgreiingar om ny fornybar energiproduksjon og/ eller meir effektiv bruk av fornybar energi i tilknyting til næringsareal i Møre og Romsdal. Også klyngeutvikling og andre tiltak kan omfattast av ordninga.
 
Kva kan du søke støtte til?  
Gjennomføring av energiproduksjonsanalysar. 
Forprosjekt knytt til næringsutvikling innan energiområdet 
Klyngeutvikling -bygge partnarskap og nettverk til aktørar regionalt, nasjonalt og internasjonalt som fremmer utvikling innanfor energiområdet. 
Andre energirelaterte næringsutviklingstiltak

Rammer for ordninga 
Støtteordninga kan dekke inntil 50 prosent av kostnadane i prosjektet. Det er sett av 2 mill. kroner til formålet i 2022. 

   
Prosjekta vert vurdert opp mot følgjande kriteria:  
Prosjektet må ha ein tydeleg eigar og vere godt forankra internt hos deltakande bedrifter. 
Prosjektet må la seg gjennomføre innan rammene for ordninga.   
Fylkeskommunen vil prioritere søknadar der fleire bedrifter samarbeider - synergieffektar
Prosjektorganisering og gjennomføringsevne.  
  
Kven kan søke?  
Kommunar, næringshagar/klynger, utdanningsinstitusjonar, forskingsmiljø i Møre og Romsdal 
Enkeltbedrifter kan søke, men då må tilskot bli gitt som «Bagatellmessig støtte”, og bedrifta kan ikkje ha mottatt meir enn 200 000 Euro i slik støtte i løpet av dei to siste åra.   
Fylkeskommunen vil prioritere prosjekt som inneber samarbeid og partnarar som medverkar til å styrke kvalitet og geografisk nedslagsfelt. 
  
Søknadsfrist  
Løpande frist. Søk når som helst.   
  

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen