(Du er ikke pålogget) 
 

Rana Kommune - Kommunalt Næringsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Rana kommunes næringsfond


Formål

Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som for eksempel bedriftsstøtte,

tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer

utviklingsarbeid med mer. Næringsfondet kan benyttes til tilskudd til Rana kommunes leverandør av

næringsutviklingsarbeid.


Støtteformer

Støtte til næringsvirksomheter kan kun gis som tilskudd. Midlene skal ikke nyttes til

aksjetegning i private bedrifter.


Støttevilkår og avgrensning

Samlet støtte fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av det totale kapitalbehovet for et prosjekt.

Kommunalt næringsfond skal supplere, ikke erstatte, andre offentlige støtteordninger for bedrifter. Søker plikter om å dokumentere all tidligere

bagatellmessig støtte og offentlig støtte de tre siste regnskapsår i søknaden slik at kommunen kan kontrollere at et tilskudd vil være

innenfor reglene for bagatellmessig støtte. Minstebeløp for tilskudd er satt til 30 000 NOK.


Næringsfondet kan ikke brukes til:

Renter, avdrag og refinansiering av lån, kausjon og garantier.

Kjøp av aksjer eller investering i egenkapital uavhengig av organisasjonsformer.

Ordinær drift av virksomheter. All støtte som ikke er knyttet til konkrete

utviklingsprosjekt er sett på som driftsstøtte. I bedrifter vil dette gjelde slikt som

vedlikehold og utskifting av gammelt utstyr med nytt utstyr av samme type.

Gjeldssanering.


Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet

Bruken av fondet skal være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg

til på statsstøtteområdet.


Forvaltning

Kommunestyret er forvaltningsmyndighet for næringsfondene.

Formannskapet er fondsstyre for Rana kommunes næringsfond, og avgjør saker etter

innstilling fra rådmannen.


Tidsfrist: Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan søkes om utsettelse

på inntil ett år. Rådmannen har fullmakt til å avgjøre søknader om forlenget frist for

gjennomføring av søknader som er innvilget av formannskapet.

 

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto, slik at midlene er tilgjengelige til enhver

tid. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet. Annen plassering skal behandles av

kommunestyret.


Årsmelding og rapporteringsplikt

Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år.

Gjenpart av denne meldingen skal sendes Statsforvalteren og fylkeskommunen.


Søknadsprosedyre

Søknadsfrist er satt til to ganger i året, 1. mars og 1. september. I særlige tilfeller kan

rådmannen fremme saker utenom disse fristene. 

Søknad sendes inn gjennom regionalforvaltning.no.


Tilbakeføring av ulovlig støtte

Dersom tilskudd er tildelt i strid med lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om

offentlig støtte («støtteprosessloven») § 5, eller ESA har fattet vedtak om tilbakeføring av

ulovlig støtte, vil Rana kommune kreve tilskuddet tilbakebetalt.


Klage

Formannskapets vedtak om avslag på søknad er et enkeltvedtak og kan påklages.

Klagefristen er 3 uker fra underretning om formannskapets vedtak kom frem til søker.

Kommunestyret i Rana er klageinstans for formannskapets vedtak.


Slik sender du inn søknad til næringsfondet:

 • Gå inn på nettsiden regionalforvaltning.no
 • Logg deg inn med å lage deg et passord og brukernavn og skriv inn kontrollkode
 • Trykk på ”Ny søknad” i venstre kolonne
 • Velg fylket ”Nordland”
 • Velg støtteordning ”Rana kommune - Kommunalt næringsfond”
 • Skriv inn tittelen på søknaden din i rubrikken ”Søknadstittel
 • Trykk på ”Opprett ny søknad
 • Velg Søknadstype ”Trykk her hvis du skal søke om bedriftsrettet støtte eller etablererstøtte!”
 • Trykk ”Lagre og neste
 • Fyll inn side 1 til 7 – husk å trykke ”Lagre og neste” mellom hver utfylt side
 • Ikke glem å laste opp alle vedlegg som informasjon om bedrift/prosjekt, regnskap og budsjett

 

Vurdering av søknader

Rana Utvikling saksforbereder behandlingen av søknadene som vil bli fremlagt formannskapet for behandling etter innstilling fra rådmannen.
Søknadene blir behandlet i formannskapet.  

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. For ytterligere informasjon, se: 
Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

 Prosjektansvarlige i Rana Utvikling AS

Allan Berg, epost: allan@ru.no, mobil: 9798  5865

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen