(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale utviklingsmidler 2024 - Trøndelag fylkeskommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Regionale utviklingsmidler - Trøndelag 2024

Regionale utviklingsmidler skal bidra til å oppfylle målene i Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 med tilhørende handlingsplan 2024-2025

Formål

Formålet med ordningen er å støtte tiltak som bidrar til samhandling, kunnskapsutvikling, innovasjonsevne, attraktive arbeidsplasser og et omstillingsdyktig og framtidsrettet næringsliv i Trøndelag. 

Om tilskuddsordningen

 • Tilskuddsordningen skal brukes til tiltak for å fremme næringsutvikling i hele Trøndelag. Prosjekter i områder med distriktsutfordringer vil bli prioritert. 
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for realisering av utviklingstiltaket.
 • Tilskuddsordningen forvaltes i tråd med gjeldende retningslinjer og statsstøtteregelverket innenfor EØS-avtalen. 
 • Tilskuddet skal som hovedregel ikke utgjøre mer enn 50% av prosjektets finansiering. 

Hvem kan søke?

Nærings- og bransjeorganisasjoner, kommuner og offentlige og private utviklingsaktører.

Hva det kan gis støtte til

 • Utviklingsprosjekter på tvers av kommunegrenser som har regional effekt.
 • Prosjektets aktivitet skal være planlagt og organisert som et utviklingsprosjekt med inntil 3 års varighet. Kvalitet og gjennomføringsevne vil bli vektlagt. 

Hva det ikke kan gis støtte til

 • Drift og/eller investeringer.
 • Statlige, fylkeskommunale og lovpålagte oppgaver.
 • Kommunalt og fylkeskommunalt planarbeid.
 • Nasjonalt pålagte plan- og strategiprosesser.
 • Etablering og utvikling av enkeltbedrifter. Virkemidler til bedriftsutvikling forvaltes av Innovasjon Norge. 
 • Som hovedregel gis det ikke tilskudd til konferanser, bokprosjekter, filmprosjekter, fysisk infrastruktur, sponsing, eksamensoppgaver, arrangement, kultur- og utdanningstilbud eller profilering av Trøndelag utover det regionale reiselivsoppdraget. 

Om søknadsprosessen

 • Det er ingen søknadsfrist og søknader behandles fortløpende. 
 • Fylkesdirektøren er delegert myndighet til å innvilge tilsagn på inntil kr. 300 000,-. Søknader ut over denne rammen og saker av prinsipiell/stor politisk betydning behandles av Hovedutvalg for næring og industri. 
 • Innvilget tilskudd kan avkortes eller trekkes tilbake i sin helhet dersom gjennomføringen avviker vesentlig fra godkjent prosjektplan eller vilkår, eller dersom prosjektet ikke gjennomføres til oppgitt tid eller kostnad. Hvis det oppstår behov for vesentlige endringer skal det søkes fylkeskommunen om godkjenning. 

Klagebehandling

Vedtak om tildeling av tilskudd fra denne virkemiddelordningen anses som enkeltvedtak og kan påklages iht. Forvaltningslovens bestemmelser. Klageinstans er fylkeskommunens klagenemnd. 

Rutiner for utbetaling og rapportering kan leses her.

Tilskuddsordningen forvaltes i tråd med gjeldende retningslinjer og statsstøtteregelverket innenfor EØS-avtalen.

Retningslinjene finnes her: retningslinjene for de regionale utviklingsmidlene

 

Kontaktpersoner knyttet til innhold i søknaden:

Navn                         Mobil                E-postadresse

Ole Harris Hanssen   95262297       olehan@trondelagfylke.no

Ragnhild Vist            95978176       ragli@trondelagfylke.no

 

Kontaktpersoner ved tekniske utfordringer:

Gaute Rosten          48271716        gauro@trondelagfylke.no

Eli Rishaug              45607243        elidris@trondelagfylke.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen