(Du er ikke pålogget) 
 

Sula kommune Kommunalt Næringsfond 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Retningslinjer for Sula kommunes næringsfond

 
§1Formål

Sula kommunes næringsfond skal disponeres slik at det kan bidra til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen og legge til rette for å utvikle et variert nærings- og jobbtilbud i kommunen.
Retningslinjer for næringsfondet er utarbeidd i tråd med generelle retningslinjer for kommunale næringsfond vedtatt av Regional og næringsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune 05.03.2013 og revisjon av 14.03.2017.
Formålet for næringsfondet er å bidra til nyetablering i kommunen gjennom å støtte gründere og forretningsideer på et tidlig stadium. Nyetablering forstås her fra etablering og frem til selskapet er 5 år.  Det kan også ytes støtte til eksisterende virksomhet når støtten bidrar til "knoppskyting" eller nyskapende aktivitet. Det er med virkning fra 14.03.2017 åpnet for at næringsfondet også kan gis som investeringstilskudd.

§2 Kapital og avkastning
Næringsfondet i Sula kommune er finansiert av:
Statlige midler tildelt fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Renter og avkastning av fondskapitalen samt
eventuelle egne midler som kommunestyret vedtar avsatt i fondet.
Fondsmidlene skal settes på rentebærende konto. Alle renter og annen avkastning av fondet skal være inntekt til fondet, og må disponeres i tråd med retningslinjene.

§3 Prioriteringer
Næringsfondet skal brukes til å støtte:
Bedriftsrettede tiltak; eksempelvis etablererstipend, kompetanseheving, produktutvikling, produktivitets forbedrende tiltak, styrking av konkurranseevne og vekst tiltak. Det kan også ytes støtte til utvikling av grafisk profil (ikke markedsføring), markedsundersøkelser og planlegging av vekst og utviklingsrelaterte tiltak.

 1) Generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen, for eksempel etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, omdømme, og etablering av lokale nettverk og samarbeidstiltak.

Næringsfondet gjelder alle typer forretningsidéer, fra gründere til etablerte bedrifter. Industribedrifter har høyeste prioritet, servicebedrifter og tjenesteyting har middels prioritet og handels bedrifter har lav prioritet.
Prosjekter som kan føre  til bedre  sysselsetting for kvinner, ungdom og innvandrergrupper skal  prioriteres ved tildeling fra næringsfondet.  Støtte  skal gis som  tilskudd.

§4 Vilkår og begrensninger
Hvert enkeltprosjektkan etter reviderte retningslinjer ha en samlet prosjektkostnad utover kr. 300.000 som er høyeste grunnlag for støtte beregning. Støttefranæringsfondet kan utgjøre inntil50%avdet samledekapitalbehovfor prosjektet. Det vilsi atstøttekan gis på inntilkr.150.000. Næringsfondetskal vurderes å ha en utløsende effekt påtiltaket; det vilsi at tiltak ikke vilbli gjennomført eller bli gjennomført med tilsvarende takt og effektuten støtte.
Bedriftsrettet støttemå ikke gisiet slikt omfang at detkan virke urettmessig, konkurransevridende  lokalt  eller er istridmed internasjonale avtalerder Norgeer part.Det kan ikkegisstøttetilsaneringavgjeldeller ti lordinær drift avvirksomheter.
Det er med virkning fra mars 2017 endringer i retningslinjer som likestiller alle kommunene i Møre og Romsdal slik at det kan gis støtte til fysiske investeringer og tiltak som styrker virksomhetens drift, konkurranseevne og lønnsomhet.
I samsvar med kommuneloven § 51kan næringsfondet ikke settes som garanti for lån til næringsvirksomhet. Næringsfondet skal ikke brukes til å tegne aksjer.
For øvrig vises det til retningslinjer for kommunale næringsfond vedtatt av fylkeskommunens Regional og næringsutvalg 05.03.2013, samt senere revisjon av 13. mars 2017.

§5 Forvaltning
Sula kommune delegerer forvaltningen av næringsfondet til ÅKP AS (Ålesund Kunnskapspark).Det er opprettet en egen avtale mellom Sula kommune og ÅKP AS som regulerer forvaltningen.
Søknader om støtte fra næringsfondet skal behandles fortløpende. Ordningen skal bekjentgjøres på kommunen og ÅKP sine hjemmesider og i lokalpressen. ÅKP behandler innkomne søknader og fatter vedtak om eventuell tildeling av midler fra fondet innenfor de rammer og retningslinjer som gjelder for kommunale næringsfond.
Forvaltningslovens regler gjelder for saksbehandlingen som ut føres av ÅKP AS.  Søkere har klagerett på vedtak om tildeling eller avslag på søknad. Klageinstans er Sula kommune ved kommunaldirektør.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen