(Du er ikke pålogget) 
 

Sula kommune Kommunalt Næringsfond 2023

Opprett ny søknad på støtteordning

Retningslinjer for Sula kommunes næringsfond

 

§1Formål

Sula kommunes næringsfond skal disponeres  slik  at  det  kan bidra til å  styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen og legge til rette  for å utvikle et variert  nærings- og jobbtilbud i kommunen.

Retningslinjer for næringsfondet er utarbeidd i tråd med generelle retningslinjer for kommunale  næringsfond vedtatt av  Regional og næringsutvalget i Møre og Romsdal  fylkeskommune 05.03.2013 og revisjon av 14.03.2017.

Formålet for næringsfondet  er å  bidra til nyetablering i  kommunen gjennom å  støtte  gründere og forretningsideer   et tidlig stadium. Nyetablering forstås her fra etablering og frem til selskapet er år.  Det kan også ytes støtte til eksisterende  virksomhet  når støtten bidrar til "knoppskyting" eller nyskapende aktivitet. Det er med virkning fra 14.03.2017 åpnet for at næringsfondet også kan gis som investeringstilskudd.

 

§2 Kapital og avkastning

Næringsfondet i Sula kommune er  finansiert  av:

Statlige midler, tildelt fra  Møre og Romsdal fylkeskommune. Renter  og avkastning  av  fondskapitalen samt

eventuelle egne  midler  som kommunestyret  vedtar avsatt i  fondet.

Fondsmidlene skal settes   rentebærende konto.  Alle renter og annen avkastning av  fondet skal  være inntekt til fondet, og må disponeres i tråd med retningslinjene.

§3 Prioriteringer

Næringsfondet skal brukes til å  støtte:

Bedriftsrettede tiltak; eksempelvis etablererstipend, kompetanseheving, produktutvikling, produktivitets forbedrende tiltak, styrking av konkurranseevne og vekst tiltak. Det kan også ytes støtte til utvikling av grafisk profil (ikke markedsføring), markedsundersøkelser og planlegging av vekst og utviklingsrelaterte tiltak.

  1. Generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen, for eksempel etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, omdømme, og etablering av lokale nettverk og samarbeidstiltak.

Næringsfondet gjelder alle typer forretningsidéer, fra gründere  til etablerte  bedrifter. Industribedrifter har høyeste  prioritet, servicebedrifter og tjenesteyting har middels prioritet og  handels bedrifter har  lav  prioritet.

Prosjekter som kan føre  til bedre  sysselsetting for kvinner, ungdom og innvandrergrupper skal  prioriteres ved tildeling fra næringsfondet.  Støtte  skal gis som  tilskudd.

§4 Vilkår og begrensninger

Hvert  enkelt prosjekt kan etter reviderte retningslinjer ha  en  samlet prosjektkostnad utover kr. 300.000 som er høyeste grunnlag for støtte beregning. Støtte fra næringsfondet kan utgjøre inntil 50 % av det samlede kapitalbehov for prosjektet. Det  vil si  at støtte kan  gis  på  inntil kr. 150.000. Næringsfondet skal vurderes å ha en utløsende effekt på tiltaket; det vil si at tiltak  ikke vil bli gjennomført eller  bli gjennomført med tilsvarende takt og effekt uten støtte.

Bedriftsrettet støtte må ikke  gis i et  slikt omfang at det kan virke urettmessig, konkurransevridende  lokalt  eller er i strid med internasjonale avtalerder Norge er part. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller ti lordinær drift avvirksomheter.

Det er med virkning fra mars 2017 endringer i retningslinjer som likestiller alle kommunene i Møre og Romsdal slik at det kan gis støtte  til  fysiske investeringer og tiltak som styrker virksomhetens drift, konkurranseevne og lønnsomhet.

I samsvar med kommuneloven § 51 kan næringsfondet ikke settes  som garanti for lån til næringsvirksomhet. Næringsfondet skal ikke  brukes til å  tegne  aksjer.

For øvrig vises det til retningslinjer for kommunale næringsfond vedtatt av  fylkeskommunens  Regional og næringsutvalg  05.03.2013, samt senere revisjon av 13. mars 2017.

§5 Forvaltning

Sula kommune delegerer forvaltningen av næringsfondet til ÅKP AS (Ålesund Kunnskapspark). Det er opprettet en egen avtale mellom Sula kommune og ÅKP  AS som regulerer  forvaltningen. 

Søknader  om  støtte fra næringsfondet  skal behandles fortløpende. Ordningen  skal bekjentgjøres   kommunen og  ÅKP sine hjemmesider og i lokalpressen. ÅKP  behandler innkomne søknader og fatter vedtak om eventuell  tildeling av midler fra fondet  innenfor de  rammer og retningslinjer som gjelder  for kommunale næringsfond.

Forvaltningslovens regler gjelder for saksbehandlingen som utføres av ÅKP  AS.  Søkere har klagerett  vedtak om tildeling eller avslag  søknad. Klageinstans er Sula kommune ved kommunaldirektør.


 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen