(Du er ikke pålogget) 
 

RLF - Driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoners fylkeslag i Trøndelag 2024

Reglement for tildeling av driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoners fylkeslag i Trøndelag

(Revidert RLF sak 25/19)

 

 1. Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag disponerer årlig tilskuddsmidler til funksjonshemmedes organisasjoners fylkeslag i fylket. Tilskuddet skal gå til drift av fylkeslagene.

 2. Driftstilskuddet til administrative funksjoner betinger at organisasjonene aktivt bistår fylkeskommunen i forbindelse med høringer, planer med videre.

 3. Hensikten med reglementet er å gi nærmere bestemmelser om fordelingen av tilskudd til drift av funksjonshemmedes organisasjoner i Trøndelag fylkeskommune.

 4. Reglementet gjelder for søkere som fyller kravene til å driftsstøtte.

 5. Fordeling av tilskudd forutsetter at fylkestinget bevilger midler til driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Fordeling er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages.

 6. Tilskuddet fordeles til fylkesomfattende interesseorganisasjoner for og av funksjonshemmede og kronisk syke.

 7. Vilkår for tilskudd:

  • Organisasjonen må byggeindividuelt medlemskap og stå åpen for alle som tilhører den gruppen som organisasjonen tar sikte på å representere.

  • Organisasjonen må være representativ for den gruppen funksjonshemmede som den organiserer.

  • Organisasjonen må være demokratisk oppbygd.

  • Organisasjonen må være aktiv og dekke hele Trøndelag. Arrangementer og aktiviteter for medlemmenefremgå av årsrapporten.

  • Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregistret, Brønnøysundregisteret og ha egen bank konto.

 8. Dokumentasjon som må følge søknad om driftstilskudd:

  • Oversikt over medlemstall. Opplysningeneikke være eldre enn 3 måneder, og opplysningene skal godkjennes av leder/fylkessekretær og kunne verifiseres av revisor.

  • Årsrapport og regnskap for det foregående år. Regnskapetvære underskrevet av foreningens revisor.

 9. Tilskuddsordningen annonseres, med søknadsfrist 1. desember året før, under forutsetning av at fylkestinget bevilger driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner under budsjettbehandlingen.

 10. Søknaden skal sendes inn i eget elektronisk søknadsskjema.

  • I det elektroniske søknadsskjemaet skal også dokumentasjon som nevnt i pkt. 7 følge med.

  • Trøndelag fylkeskommune kan velge ikke å behandle søknader som er ufullstendige.

  • Søknader som kommer etter fristen vil ikke bli behandlet.

  • Ved søknader som er sendt inn til rett tid, men hvor søknaden er mangelfull, kan det bli gitt tilleggsfrist for å gjennomføre rettinger og fremskaffe nødvendig dokumentasjon.

 11. Fordeling av driftstilskudd:

  For å sikre forutsigbarhet i administrative funksjoner gis 40% av totalbeløpet til drift av sekretariatsamarbeidet til paraplyorganisasjonene SAFO og FFO.

  • 20% til SAFO og 20% til FFO.

  Dette er ment for kontorhold, lønn og koordinering av brukermedvirkere.

  De resterende 60% av totalbeløpet fordeles følgende måte:

  • 45% av organisasjonstilskuddet fordeles som grunntilskudd med like stort beløp til alle berettiget organisasjoner uavhengig av antall medlemmer.

  • 45% av organisasjonstilskuddet fordeles forholdsmessig som medlemstilskudd til organisasjoner med mer enn 100 medlemmer.

  • De resterende 10% fordeles skjønnsmessig som ekstratilskudd der det tas hensyn til eventuell skjevfordeling, ulike behov, spesielle tiltak som organisasjoner planlegger i året og lignende.

  • Det gis ikke støtte til støttemedlemmer.

 12. Saksbehandling av søknader om driftstilskudd.

Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne vil bakgrunn av mottatte søknader sette opp et forslag til fordeling tilskuddsmidler.

Endelig vedtak av fordeling fattes av fylkesutvalget.

 

Ved spørsmål om innhold i søknaden:

Monica Karset, telefon 913 51 514, e-post: monkar@trondelagfylke.no

Ved tekniske utfordringer:

Bjarne Bull-Berg, telefon 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen