(Du er ikke pålogget) 
 

Odal næringsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

FORMÅL:

Fondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Nord- og Sør-Odal kommune, samt til felles næringsrettete tiltak i regionen 

Hovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser. Bosettingshensyn kan vektlegges. 

 

STØTTEFORMER:

Støtte gis i form av tilskudd eller lån. Det kan ikke benyttes i forbindelse med garantier. 

Fondet skal benytte midlene til direkte bedriftsrettet støtte i henhold til gjeldende regelverk, samt støtte til næringsrettede tilretteleggende og kompetansehevende tiltak.

 Maksimal størrelse på de forskjellige typer prosjekter er cnormalt begrenset oppad til kr 100.000,-. 


Hvem kan søke om støtte? 

Bedriften som det skal gis støtte til skal ha/ha planer om å drive næringsvirksomhet i kommunen.  

 

Områder som næringsfondet skal ha fokus på: 

Næringsfondets midler skal prioriteres som støtte og stimulering for søkere som ønsker å starte egen virksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i tråd med næringsfondets satsingsområder. 

For årene 2021 – 2024 prioriterer næringsfondet primært å gi tilskudd til: 

 
  • Opplevelser og reiseliv
  • Knoppskyting og foredling med basis i råstoff fra kommunen og regionen.
  • Næringsutvikling innen bioøkonomi.
  • Kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og markedsføring innen kommunens næringer
  • Netthandel og nettbaserte tjenester.
  • Arbeid for forbedring av infrastruktur.
  • Entreprenørskap blant barn, unge, kvinner og innvandrere. 
  • Satsingsområdene i Byregionprogrammet (Næringsstrategi for Kongsvingerregionen).
  •  

Innenfor næringsfondets ramme kan det også gis støtte til prosjekter innenfor kommunale initiativ som kan utløse utvikling av næringsliv,  men da hovedsakelig innenfor de ovennevnte satsingsområdene.

 

Hva et kan gis støtte til: 

Tilskuddene til foretak/bedrifter gis primært til: 

 

 
  • Bedriftsutvikling: forprosjektering/planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelse, kompetanseheving. Tilskudd gis inntil 50%  av totalrammen for tiltaket. Det gis ikke tilskudd til ordinær drift.
  • Investeringer: Det kan gis investeringstilskudd og eller lån. Det gis ikke tilskudd til lett omsettelige driftsmidler som IT-utstyr, motorkjøretøy etc., eller oppussing av lokaler. Tilskudd gis inntil 50% av totalrammen for tiltaket.  

 

Tilskudd til andre aktører/tilretteleggere: 

 
  • Kompetansefremmende tiltak. Nettverksbygging. Joint  ventures. 
 

 

Hvilke kostnader kan tilskuddet IKKE dekke: 

Tilskuddet kan ikke dekke: 

 
  • Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner. 

  • Kausjon eller annen økonomisk garanti. 

  • Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital. 

  • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter. 

  • Drift av eller  investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver .utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre. 

  • Politikkforberedende aktiviteter, herunder kjøp av tjenester i samband md utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser. 

  • Det gis  ikke støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom de er påbegynt. 

 

 

Spesielle  vilkår 

Odal  næringsfond er  ikke et investeringsselskap  og går  derfor  ikke  inn som  eier, men kan  stille krav om  innsyn eller  observatørplass i styre  til en bedrift.  

Representante r utpekt av  fondet  kan  være aktivt med i  utviklingen av  prosjektet med  oppfølging  og  kompetanse. 

 

Midler  fra  fondet skal  ikke  føre  til  uheldig konkurransevridning i Odalen. 

 

Lån gis normalt uten sikkerhet, og løpetid er normalt 4 år eller mindre. Normalt gis rentefritak og inntil to års avdragsfritak. 

  

Tilskudd kan utbetales ved oppstart, delutbetales eller sluttutbetales etter hensiktsmessighet.

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen