(Du er ikke pålogget) 
 

Odal Næringsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål

Fondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til  videreutvikling av eksisterende bedrifter i Nord- og Sør-Odal kommuner, samt til felles næringsrettete tiltak i regionen 

Hovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser. Bosettingshensyn kan vektlegges.

 

Søknadsfrist for søknadsrunde 3 i år er 28.august 2024. 

 

Støtteformer

Støtte gis i form av tilskudd eller lån. Det kan ikke benyttes i forbindelse med garantier. 

Fondet skal benytte midlene til direkte bedriftsrettet støtte i henhold til gjeldende regelverk, samt støtte til næringsrettede, tilretteleggende og kompetansehevende tiltak.

 Maksimal størrelse på de forskjellige typer prosjekter er normalt begrenset oppad til kr 100.000,-.

 

Hvem kan søke?

Bedriften som det skal gis støtte til skal ha/har planer om å drive næringsvirksomhet i Nord-Odal eller Sør-Odal.  

 

Hjelp til søknaden

Det er viktig at søknaden er godt dokumentert, med prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan og at det er innrettet i tråd med formålet. Trenger du hjelp til dette kan du kontakte Klosser Innovasjon AS,  Sør-Hedmark næringshage eller for Nord-Odal sin del kan også kommunen bistå med søknaden.   

 

Områder som næringsfondet skal ha fokus på

Næringsfondets midler skal prioriteres som støtte og stimulering for søkere som ønsker å starte egen virksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i tråd med næringsfondets satsingsområder. 

For årene 2022–2024 prioriterer næringsfondet primært å gi tilskudd til: 

 
  1. Grønn omstilling inkludert støtte til blant annet miljømerking av virksomhet og produkter og mulighetsstudier for eksempel innenfor sirkulærøkonomi og ressursoptimalisering. 
  2. Etablering av tjenestetilbud som ikke finnes i Odalen fra før. 
  3. Knoppskyting og utvikling av varer og tjenester med basis i Odalens komparative fortrinn. 
  4. Kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og digital markedsføring.  
  5. Systemer for effektiv administrasjon og ledelse i oppstartsfase. 
  6. Entreprenørskap blant unge, kvinner og innvandrere. 
  7. Andre prosjekter innenfor satsingsområdene i næringsstrategi for Kongsvingerregionen: 
  • Bioøkonomi 
  • Industri 
  • Bygg- og anlegg 
  • Logistikk 
  • Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT)
 

Innenfor næringsfondets ramme kan det også gis støtte til prosjekter innenfor kommunale initiativ som kan utløse utvikling av næringsliv, men da hovedsakelig innenfor de ovennevnte satsingsområdene. 

 

Hva det kan gis støtte til:

Tilskuddene til foretak/bedrifter gis primært til: 

 

  • Bedriftsutvikling: forprosjektering/planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelse, kompetanseheving. Tilskudd gis til inntil 50 % av totalrammen for tiltaket. Det gis ikke tilskudd til ordinær drift.
  • Investeringer: Det kan gis investeringstilskudd og/eller lån. Det gis ikke tilskudd til lett omsettelige driftsmidler som IT-utstyr, motorkjøretøy etc., eller oppussing av lokaler. Tilskudd gis til inntil 50 % av totalrammen for tiltaket.  

 

Tilskudd til andre aktører/tilretteleggere: 

  • Kompetansefremmende tiltak. Nettverksbygging. Joint ventures. 
 

Hvilke kostnader kan tilskuddet IKKE dekke:

  • Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner. 

  • Kausjon eller annen økonomisk garanti. 

  • Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital. 

  • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter. 

  • Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre. 

  • Politikkforberedende aktiviteter, herunder kjøp av tjenester i samband md utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser. 

  • Det gis ikke støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom de er påbegynt. 

 

Spesielle vilkår

Odal Næringsfond er ikke et investeringsselskap, og går derfor ikke inn som eier, men kan stille krav om innsyn eller observatørplass i styret til en bedrift.

Representanter utpekt av fondet kan være aktivt med i utviklingen av prosjektet med oppfølging og kompetanse. 

 

Midler fra fondet skal ikke føre til uheldig konkurransevridning i Odalen. 

 

Lån gis normalt uten sikkerhet, og løpetid er på inntil fire år. Normalt gis rentefritak og inntil to års avdragsfritak. 

  

Tilskudd kan utbetales ved oppstart, delutbetales eller sluttutbetales etter hensiktsmessighet. Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål om utbetalingsrutinene. 

 

Greit å vite

Får bedriften din tilskudd, kan midlene kun brukes til det som er omsøkt og gitt støtte til. Dersom tilskudd ikke benyttes til det som juryen i Odal Næringsfond vedtar å støtte, kan tilskuddsmottaker få krav om tilbakebetaling av tilskudd. Det forventes ellers at man rapporterer på bruken av midlene etter ca. et år.   


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen