(Du er ikke pålogget) 
 

Forskning og innovasjon i bedrift

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til Forskning og innovasjon i bedrift 2024

1. Formål og satsingsområder

1.1 Formål

Formålet med ordningen er å stimulere til at bedrifter gjennom forskning og innovasjon øker sitt verdiskapingspotensial og sin konkurransekraft.

1.2 Hvem kan søke?

Ordningen vil rette seg mot små og mellomstore bedrifter organisert som aksjeselskap og ha lønnede ansatte både på søknadstidspunkt og i prosjektfasen, med forretningsadresse og virksomhet i Akershus. Tilskudd kan også gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Det er en forutsetning med samarbeid/forskningsinnkjøp fra en godkjent forskningsinstitusjon.

1.3 Satsingsområder

Satsingsområdene i tilskuddsordningen reflekterer Akershus fylkesråds føringer slik de framkommer i politisk plattform:

Akershus fylkeskommune skal være et foregangsfylke innenfor sirkulærøkonomi

Akershus fylkeskommune skal bidra til en grønn og bærekraftig omstilling av landbruket, herunder at det tilføres incentiver for økt bruk av klimavennlig og fremtidsrettet teknologi og robotisering i landbruket og stimulere til økt produksjon og bruk av biomasse slik at skogressursene og ressursene i sjø og vann bidrar til å nå klimamålene.

 

Vi mottar søknader innen følgende satsingsområder:

 • Klima, miljø og energi: 
  vann/avløp, fornybar energi, energieffektivitet, mat/landbruk, biobasert produksjon, natur- og ressursforvaltning, teknologiutvikling i landbruket mm
 • Helse og omsorg: 
  livsvitenskap, helse- og velferdsteknologi, folkehelse, tjenesteutvikling mm
 • By-, steds- og regionutvikling: 
  samferdsel og transport, reiseliv og opplevelser, attraksjonskraft, kultur mm

2. Tildelingskriterier

Søknaden må være fullstendig utfylt, og levert innen søknadsfrist

2.1 Tildelingskriterier

Søknader som oppfyller kravene gitt i utlysningen, blir vurdert og prioritert etter følgende kriterier:

 • Forsknings- og innovasjonsgrad i prosjektet
  • I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
  • I hvilken grad er det sannsynliggjort at innovasjonen vil realisere en mulighet, løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
  • I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
  • I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
  • I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
 • Virkninger og effekter


  Verdiskaping
  I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil ha potensial for bærekraftig verdiskaping (sysselsetting, miljø, konkuranseevne)?
  •I hvilken grad er det sannsynliggjort økonomiske gevinster for søker?

  Regional samfunnsmessig betydning
  •I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
  •Er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til å løse regionale samfunnsmessige utfordringer?
  •I hvilken grad har prosjektet en tydelig og troverdig bærekraftprofil?

  Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter
  • I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
  • I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?

   

 • Gjennomføring
  • I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
  •I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
  • Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

  Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
  • I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping?
  • I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
  • I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

  3. Økonomi

  For at søknaden skal få tilskudd må den oppfylle kravene i kapitel 3.1 og 3.2. Søknader som ikke oppfyller kravene kan avslås.

  3.1 Økonomi

  Støttebeløp og prosjektvarighet

 • Prosjekter kan støttes med inntil 750.000 kroner
 • Det gis støtte til inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader.
 • Det gis prosjektstøtte i inntil 1 år

 

Kostnadsplan:

Kostnadsplan skal inneholde postene:

 1. Personal- og indirekte kostnader
 2. Forskningsinnkjøp
 3. utstyr (støttes normalt ikke)
 4. Andre driftskostnader


Finansieringsplan

Finansieringsplanen skal inneholde postene:

 • Egenfinansiering (tid)
 • Eventuelt egenfinansiering kontanter
 • Finansiering fra Akershus fylkeskommune (inntil 50% av totale prosjektkostnader)

 

 

Timesats

Timesatsen for prosjektmedarbeidere skal dekke faktiske kostnader, og beregnes med 0,9 ‰ av brutto årslønn, begrenset oppad til 1.000 kr pr. time.

 

Eksempel på utregning:

Johanne har brutto årslønn på kr 700 000. Hun jobber 750 timer med prosjektet i løpet av et år.

Beregning Johanne: Timesats: 700 000×0,9 ‰ = 630

Kostnadene for Johanne i prosjektregnskapet blir: 630 ×750 = 472.500

 

Egeninnsats tid

 • Ved sluttrapportering skal reelle kostnader for egeninnsatsen dokumenteres med timelister for deltagerne i prosjektet fordelt på navn, antall timer og timesats. Lønnsbilag skal kunne forevises på anmodning fra Akershus fylkeskommune

 

3.2 Andre vilkår og krav til søknaden

Krav til FoU-leverandører

FoU-leverandør

Forskningsrådet har utarbeidet en definisjon og avgrensning av begrepet forskningsorganisasjon og en liste over godkjente forskningsorganisasjoner

Bare FoU-miljø som står på denne listen, kan være FoU-leverandør. Utenlandske offentlige universiteter og institutter kan også være FoU-leverandør. Det må dokumenteres og beskrives i prosjektsøknaden at utenlandsk FoU-leverandør har faglig kompetanse på området.

Eventuelt andre underleverandører

En forskningsorganisasjon/FoU-miljø som er organisert som et aksjeselskap eller på annen måte driver kommersiell virksomhet, og ikke står på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner ved søknads- og tildelingstidspunktet, kan være underleverandør til en av partene i prosjektet med en konkret og avgrenset oppgave med inntil 100% dekning av sine kostnader. Det forutsetter at FoU-miljøet har armlengdes avstand til prosjektet, dvs uten eierskap, rettigheter eller risiko i forbindelse med prosjektet. Vi forholder oss også til Forskningsrådets side med informasjon om bruk av underleverandører

Andre vilkår

Utstyr

Utstyr støttes kun unntaksvis, med en maksimal øvre grense på 10 % av prosjektkostnadene, kun i den grad det er nødvendig for gjennomføring av prosjektet.  Det er kun avskrivningskostnader som kan regnes inn.

Tilskuddsmidler kan ikke brukes til å dekke:

 • Markedsundersøkelser eller markedsføringsaktiviteter
 • Utforming og skriving av søknad til et hovedprosjekt/ andre prosjekter

4. Kunngjøring

Tilskuddsordning for forskning og innovasjon i bedrift i Akershus lyses ut to ganger i året med søknadsfrist omtrent 4 – 6 arbeidsuker etter tidspunktet for utlysningen.

Tildeling av midler kan gis til prosjekter basert på skriftlig søknad levert gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Søknaden fylles ut i sin helhet i regionalforvaltning.no og alle felt under alle faner skal besvares. Se utlysningstekst på Akershus.no for videre informasjon om veiledning i forbindelse med søknaden og tilskuddsordningen. 

Søknader til denne ordningen, med unntak av prosjektsammendrag, er unntatt offentlighet

5. Slik fattes beslutninger om støtte

Tildelingen av midler besluttes av fylkesråd for næring etter fullmakt eller den som har fått delegert myndighet av denne fylkesråd.

5.1 Klageadgang og innsyn i saken

Søker har mulighet til å klage på vedtaket som fattes, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klageinstansen er klagenemnda i Akershus. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, ved rådsområde næring e-post: post@afk.no

Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt beskjed om vedtaket. Søker kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Akershus fylkeskommune er også omfattet av offentlighetsloven.

6. Statsstøtteregelverket

Ifølge EØS regelverket skal ikke offentlig støtte brukes på en måte som kan virke konkurransevridende i et marked. Når fylkeskommunen likevel tildeler støtte til virksomheter som driver kommersiell virksomhet benyttes to klausuler i regelverket: Enten er støtten relativt liten, altså ikke stor nok til å virke konkurransevridende, dette kalles bagatellstøtte og har et tak på 200 000 euro over tre år. Eller så kan støtten gis som gruppeunntak, dette er konkrete tiltak og aktiviteter som det er tiltatt å finansiere på gitte vilkår. I denne tilskuddsordningen kan fylkeskommunen gi støtte under gruppeunntakene listet opp nedenfor.

6.1 Gruppeunntak

Støtten gis med hjemmel i Statsstøtteregelverket og bestemmelsene om alminnelige gruppeunntaket. Akershus fylkeskommune rapporterer om tilskuddsordningen til Nærings- og Fiskeridepartementet på fastsatt skjema fra ESA, dette i samsvar med regler for rapportering av offentlig støtte til EFTAs overvåkningsorgan WTO.

Tilskudd Forskning og innovasjon i bedrift kan tildeles innenfor følgende kategorier/gruppeunntak i henhold til EØS statsstøtteregelverk:

 • Støtte til forskning og utvikling (artikkel 25)
 • Innovasjonsstøtte til små og mellomstore bedrifter (artikkel 28)
 • Støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon (artikkel 29)

Det gjøres oppmerksom på at støtten ikke kan kombineres med annen offentlig finansiering for de samme kostnadene, eller hvor det resulterer i en støtteintensitet som overskrider reguleringene i ovennevnte gruppeunntak.

Det vises til Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 av 17. juni 2014 for ytterligere beskrivelser av de relevante gruppeunntakene for tilskuddsordningen. Se mer info på veileder_offentlig-stotte.pdf (regjeringen.no).

6.2 Bagatellmessig støtte

Tilskuddet kan også unntaksvis bli tildelt etter reglene om bagatellmessig støtte, som er et unntak fra det generelle forbudet mot offentlig støtte i EØS-avtalen. For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår.

7. Utbetaling og kontroll av midler

7.1 Utbetalingsrutine

Støtten utbetales i samsvar med retningslinjene for tilskuddsordningen og slik det er beskrevet i melding om vedtak om innvilget støtte. Førstegangs utbetaling (inntil 50 % av tilskuddet) kan først gjøres etter at søker har levert signert vilkårsbekreftelse for at prosjektet er igangsatt.

Betaling av eventuelle restmidler (inntil 50 % av tilskuddet) skjer først når utbetalingsanmodning er mottatt med sluttrapport og godkjent prosjektregnskap.

7.2 Bortfall av støtte

Dersom fristene for rapportering ikke overholdes, mottaker gir uriktige opplysninger eller prosjektet ikke blir gjennomført i samsvar med forutsetningene for tilsagnet, kan fylkeskommunen kreve tilbakebetaling av utbetalte midler, helt eller delvis.

Innvilget støtte vil også kunne bli redusert (avkortet) dersom dokumentasjonen viser at ikke alle midler i prosjektet ble benyttet. Ved avkortning utbetales støtte basert på medgåtte kostnader og Fylkeskommunens finansieringsandel i prosent.

7.3 Kontroll av tilskuddsmidler

Akershus fylkeskommune følger opp bruken av midlene ved å kontrollere og godkjenne rapporter fra prosjektene. Fylkeskommunen har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene for tilskuddet overholdes. Fylkesrevisjonen skal ved anmodning gis innsyn i tilskuddsmottakers regnskap. 

Hvordan søke?

Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no

Se også 10 tips til hvordan søke støtte til næringsutvikling.

Søknadsvurdering

Ved søknadsfristens utløp behandles søknadene samlet.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, oppfordrer vi søkere til å ta kontakt før søknadsfristen utløper. 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Arild Klingsheim

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen