(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til etablerte kulturaktører

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til etablerte kulturaktører

Ordningen skal gi driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner, paraplyorganisasjoner, festivaler og kulturaktører. Tilskuddet kan også inkludere utvikling og prosjekt. Søknadsfrist 1. august

Formål 

Ordningen skal:

 • Bidra til å oppfylle visjonen for kultur i Innlandet: «Innlandet – best på kultur». 
 • Gi tilskudd til drift og nyskapende aktivitet for kulturinstitusjoner, paraplyorganisasjoner, festivaler og kunst- og kulturaktører som i særlig grad bidrar til å nå kulturpolitiske mål.
 • Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon, bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere og gi muligheter for aktivitet, opplevelser og utvikling i Innlandet. 

Forankring 

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på Innlandsstrategien, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål. 

Les mer om kulturstrategien 

Les mer om Innlandsstrategien

Les mer om bærekraftsmålene 

Søknadsskjema 

Kunst og kultur bruker søknadsløsningen på regionalforvaltning.no, som alle må benytte?for å få godkjent søknaden. Vedlegg lastes opp der.  

Søkeren må registrere seg for å komme inn på selve søknadsskjemaet?til tilskuddordningen.?Du kan gå inn og ut av søknadsskjemaet,?så lenge du lagrer underveis.?? 

Gå til regionalforvaltning.no 

Målgruppe 

Kunst- og kulturinstitusjoner, paraplyorganisasjoner, festivaler, og kulturaktører som bidrar til profesjonell kunstproduksjon eller har et samfunnsoppdrag og oppfyller vedtatt kulturpolitikk. 

Ordningen er åpen for alle kunstuttrykk og sjangere. Søkere skal representere institusjoner og tiltak av varig karakter, samt organisasjoner og arrangører med en nasjonal, og gjerne internasjonal, ambisjon.   

Søknadsfrist 1. august

Skjemaet på regionalforvaltning.no lukkes kl. 23.59 – 1. august. 

Fristen gjelder for aktivitet påfølgende år.  

Krav til søknaden

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved: 

 • Aktiviteter og beskrivelser av driften. 
 • Strategiplan, herunder plan for faglig utvikling, kompetanseutvikling, sikkerhet og bærekraft.
 • Budsjett, finansieringsplan og søknadssum. 
 • Rapport med regnskap fra forrige år.
 • Søkerorganisasjonens vedtekter.

Tildelingskriterier 

Alle kvalifiserte tiltak kan ikke forvente å få støtte. Søknadene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier: 

 • Kunstnerisk/kulturfaglig profil.
 • Søkers betydning i regionen.
 • Program for barn og unge.
 • Opplegg for planlegging, administrasjon og styring, herunder økonomistyring.
 • Strategiplan (som forventes å være oppdatert og i bruk).
 • Betydning for utøvere i og fra fylket – både som arena og inspirasjon.
 • Stabil drift i flere år.
 • Arrangørens strategi for bærekraft, herunder klima- og miljøutfordringer i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arrangement og daglig drift. 

  Det blir tatt hensyn til både geografisk spredning og bredde i kulturuttrykkene. Det etterstrebes å prioritere tiltak der Innlandet fylkeskommunes tilskudd vil utløse annen finansiering.  

Avgrensing 

 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktiviteter som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter. Mottakere av tilskudd fra denne tilskuddsordningen kan ikke samtidig få støtte fra Tilskuddsordningen for utviklingsprosjekter, Tilskuddsordningen for kunstnerresidenser eller Tilskuddsordningen for barn og unge.
 • Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, kostnad til ren turnévirksomhet, musikkutgivelser (CD, LP, med mer) og tilsvarende. 
 • Rene investeringskostnader og innkjøp av utstyr faller utenfor ordningen. 
 • Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne tilskuddsordningen. 
 • Det kan kun sendes en søknad per organisasjon/organisasjonsnummer.
 • Fylkeskommunen fullfinansierer ikke prosjekter eller virksomheter. 

Behandlingstid 

Alle søknadene blir vurdert, og tildelinger foretatt i forbindelse med fylkestingets behandling av årsbudsjett for kommende år. Årsbudsjettet blir vedtatt i fylkestinget i desember og alle søkere får melding om vedtak i etterkant av fylkestingets vedtak.

Rapportering 

 • Det rapporteres i form av institusjonens årsrapport/-melding og årsregnskap, innen neste søknadsfrist (lastes opp som vedlegg ved søknad for neste år). 
 • Det leveres midlertidig rapport innen 15. november. 
 • Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.  

Kontakt

Jørn Øversveen

Seniorrådgiver

E-post Send e-post

Mobil 41 33 69 12

 

Terje Kongsrud

Seniorrådgiver

E-post Send e-post

Mobil 95 88 49 95

F

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen