(Du er ikke pålogget) 
 

Utviklingsmidler i landbruket

Opprett ny søknad på støtteordning

Innlandet fylkeskommune lyser med dette ut regionale tilretteleggingsmidler med løpende saksbehandling ut 2022.

De regionale tilretteleggingsmidlene (RT-midlene) skal gå til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket, eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Det kan søkes tilskudd til:

 • Prosjekter som bygger opp under økt produksjon i primærlandbruket
 • Prosjekter som gir økt optimisme og framtidstro blant aktive gårdbrukere med jord og skog
 • Prosjekter som legger til rette for landbruksbasert næringsutvikling

  Søknader innenfor disse områdene vil bli prioritert

 • Innlandet som Matregion nummer 1
 • Prosjekter som bidrar til klimatilpasning og økt verdiskaping i primærlandbruket
 • Prosjekter som tar i bruk ny teknologi i landbruket

Vurderingskriterier:

 • Tiltak og prosjekter som er et samarbeid mellom flere organisasjoner/virksomheter eller kommer mange bønder til gode, blir prioritert.
 • Prosjektet/tiltaket skal bidra til å øke og/eller sikre sysselsetting og verdiskaping i landbruket eller næringer tilknyttet landbruket.
 • Prosjektet/tiltaket skal direkte eller indirekte rette seg mot primærleddet i produksjonen.
 • Støtte gis til igangsetting/initiering av forprosjekt/prosjekter/tiltak, men ikke til ordinær drift.
 • Midlene skal være utløsende for at prosjektet/tiltaket blir igangsatt og eventuelt videreført.
 • Støtte kan ikke gis til fysiske investeringer.
 • Det gis ikke støtte til kommunalt planarbeid. Prosjekter som er en oppfølging av planene og som er initiert av næringa kan søke om støtte.
 • Prosjekter/tiltak som faller inn under andre støtteordninger blir ikke prioritert.
 • Flerårige prosjekter gis som hovedregel støtte kun for ett år om gangen.
 • Prosjektet/tiltaket skal være vurdert opp mot bærekraftsmålene.
 • Det gis ikke støtte til enkeltstående studieturer, fagmøter og bokprosjekter.
 • Søknaden må inneholde en tydelig prosjektbeskrivelse som beskriver hva som skal oppnås og hvordan prosjektresultatet skal brukes etter prosjektperioden.

Hvem kan søke?

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret kan søke om tilskudd. Midlene er ikke bedriftsrettet, men skal brukes til fellesprosjekter som styrker landbruksnæringen. Flere bedrifter som samarbeider kan søke om regionale tilretteleggingsmidler.

 Søknad

Alle søknader må sendes inn via den elektroniske søknadsportalen regionalforvaltning.no. Der finner du også kriterier og fullstendig informasjon om støtteordningene. De to landbruksrettede ordningene ligger samlet i regionalforvaltning, og det kan bare sendes inn én søknad pr. prosjekt/tiltak.

Det kan gis inntil 75 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. Regelverket om offentlig støtte vil kunne sette begrensninger for støttegrad og tildeling.

Styringsdokumenter

Rammene er fastsatt i jordbruksoppgjøret og ordningen forvaltes etter "Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket" fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2019. 

Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024 (biookonomistrategi-for-innlandet-2017-2024.pdf (innlandetfylke.no)

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Innlandet 2019-2022(  rbu-webversjon.pdf (statsforvalteren.no)

 

Søkere oppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunen for veiledning før søknad sendes inn.

Kontaktpersoner:

Tove Linnea Aas, 41 44 23 80 

Vegard Urset, 91 52 64 90.

 

RK-midlene for 2022 er fordelt. Ny utlysning i 2023.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen