(Du er ikke pålogget) 
 

Landbruk: Regionale tilretteleggingstiltak og Rekruttering og kompetanseheving

Landbruk: Regionale tilretteleggingstiltak og Rekruttering og kompetanseheving, Innlandet

Formål[1]

Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket.

Tema


Generelt for begge ordningene  

 

 

 

Hva kan det søkes om tilskudd til 

 

 

 

 

 

 

 

Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket.

Utviklingsmidlene innenfor regionale rekrutterings- og kompetansetiltak skal bidra til rekruttering til næringa, landbruksutdanning og kompetanseheving hos næringsutøverne.

Begge ordninger forvaltes etter "Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket" fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2019. 

Regionale styringsdokumenter

Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024 (biookonomistrategi-for-innlandet-2017-2024.pdf (innlandetfylke.no)

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Innlandet 2019-2022 rbu-webversjon.pdf (statsforvalteren.no)

 

Regionale tilretteleggingstiltak - det lyses ut 4 mill. kr

 • Prosjekter som bygger opp under økt produksjon i primærlandbruket
 • Prosjekter som gir økt optimisme og framtidstro blant aktive gårdbrukere med jord og skog
 • Prosjekter som legger til rette for landbruksbasert næringsutvikling

Søknader innenfor disse områdene vil bli prioritert

 • Innlandet som Matregion nummer 1
 • Prosjekter som bidrar til klimatilpasning og økt verdiskaping i primærlandbruket
 • Prosjekter som tar i bruk ny teknologi i landbruket

I denne utlysningen vil vi ha særlig fokus på Innlandet som matregion nummer 1. 

 

Regionale rekrutterings- og kompetansetiltak - midlene for 2022 er fordelt

 • Støtte til etterutdanning av en viss varighet og omfang i landbruket
 • Støtte til tiltak som retter seg mot rekruttering, likestilling og omdømmebygging
 • Støtte til tiltak som bidrar til rekruttering av landbruksutdanning på ulike nivå og videreutdanning for næringsutøvere


Tildelingskriterier

Alle søknader blir vurdert etter følgende kriterier:

 • Tiltak og prosjekter som er et samarbeid mellom flere organisasjoner/virksomheter eller kommer mange bønder til gode, blir prioritert.
 • Prosjektet/tiltaket skal bidra til å øke og/eller sikre sysselsetting og verdiskaping i landbruket eller næringer tilknyttet landbruket.
 • Prosjektet/tiltaket skal direkte eller indirekte rette seg mot primærleddet i produksjonen.
 • Støtte gis til igangsetting/initiering av forprosjekt/prosjekter/tiltak, men ikke til ordinær drift.
 • Midlene skal være utløsende for at prosjektet/tiltaket blir igangsatt og eventuelt videreført.
 • Støtte kan ikke gis til fysiske investeringer.
 • Det gis ikke støtte til kommunalt planarbeid. Prosjekter som er en oppfølging av planene og som er initiert av næringa kan søke om støtte.
 • Prosjekter/tiltak som faller inn under andre støtteordninger blir ikke prioritert.
 • Flerårige prosjekter gis som hovedregel støtte kun for ett år om gangen.
 • Prosjektet/tiltaket skal være vurdert opp mot bærekraftsmålene.
 •  Søknaden må inneholde en tydelig prosjektbeskrivelse som beskriver hva som skal oppnås og hvordan prosjektresultatet skal brukes etter prosjektperioden. 

Hvem kan søke?

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret kan søke på begge typer midler.

Bedrifter som samarbeider om prosjekter/tiltak kan søke midler.

Krav til søknaden

Søknad skal sendes i www.regionalforvaltning.no

Kontaktopplysninger: Søkers navn, organisasjonsnummer og kontaktperson.

Økonomi: Kostnadsbudsjett og finansieringsplan for prosjektet.

Maksimal timesats for egeninnsats er 500 kr/time.

Egeninnsatsen kan bestå av egenkapital og egeninnsats. Egeninnsatsen kan maksimalt utgjøre 20 %, og skal beskrives i kostnadsbudsjettet.

Beskrivelse av tiltaket: Relevans, målsettinger, tids- og aktivitetsplan, forventede resultater og effekter.

Det kan kun søkes midler fra en av støtteordningene til samme prosjekt/tiltak.

Krav til rapportering

Status- og sluttrapportering med prosjektregnskap skal sendes via regionalforvaltning.

Maks. støttesats

Det kan gis tilskudd på inntil 75 % av godkjente kostnader.

Søknadsfrister

15. september 2022

Kontaktpersoner

Regionale tilretteleggingsmidler:

Tove Linnea Aas, tove.linnea.aas@innlandetfylke.no

tlf.414 42 380

Rekrutterings- og kompetansemidler:

Sissel By Ingvaldsen, sissel.by.ingvaldsen@innlandetfylke.no

tlf. 911 54 172[1] Ref. Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Landbruk- og matdepartementet 2020

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen