(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Åsnes nærings- og utviklingsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Åsnes nærings- og utviklingsfond gir økonomisk støtte til etablering av ny næringsvirksomhet, til videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet og til å fremme samfunnsutvikling i Åsnes kommune. 

Fondet ble etablert i 2016. Kommunens medvirkning og aktive engasjement er en sentral forutsetning for utviklingen av næringslivet og bør skje i nært samarbeid med private aktører.

Har du planer eller prosjekter om næringsutvikling, kan du søke om støtte fra dette fondet.

Veiledning
Fondet anbefaler at du tar kontakt med Solør næringshage AS, Rådhusgata 1, 2270 FLISA | post@solornh.no | + 47 915 55 293 for veiledning før søknaden sendes. 

Hva kan det søkes om støtte til?

 • Samlet støtte til private prosjekter skal ikke overstige 50 prosent av prosjektets totale kapitalbehov.
 • Investeringen/prosjektet kan ikke være gjort før søknaden er sendt inn.
 • Det bevilges ikke støtte til å dekke avdrag og renter på lån eller til løpende drift.

Prioriterte områder for fondet:

 • Prosjekter som bedrer ungdoms sysselsettingsmuligheter og velferdstilbud. Ved nyetableringer av denne art kan det gis støtte på inntil 75 prosent av prosjektets kapitalbehov.
 • Prosjekter basert på nyskaping innen jord og skog og «det grønne skiftet».
 • Prosjekter/tiltak som fremmer lokalsamfunnsutvikling i form av eksempelvis turisme, reiseliv, infrastruktur mv
 • Prosjekter/tiltak rettet mot barn, unge, kvinner og innvandrere.
 • Prosjekter/tiltak innenfor nyetablering og gründere som ikke kommer i direkte konkurranse med eksisterende foretak
 • Prosjekt/tiltak innenfor akkvisisjon, det vil si målrettet arbeid for å rekruttere næringsvirksomhet til kommunen.

 Tilskudd fra fondet gis som bagatellmessig støtte.

 Søknadsfrister

Det er fire søknadsfrister per kalenderår:

 • Søknadsfrist for tildeling i mars er 1. mars
 • Søknadsfrist for tildeling i juni er 1. juni
 • Søknadsfrist for tildeling i september 1. september
 • Søknadsfrist for tildeling i desember er 1. desember 

 

Kontaktinformasjon Åsnes nærings- og utviklingsfond:

morten.wenstad@asnes.kommune.no | telefon 952 13 595

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen