(Du er ikke pålogget) 
 

Agder - Regionalt næringsfond Birkenes, Iveland, Lillesand

Regionalt næringsfond for vestregionen (Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner)

Næringsfondet er opprettet gjennom fylkeskommunale bevilgninger. Det er et virkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og dermed bosetting i Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner. Midlene kan nyttes til felles utviklingstiltak, bedriftsutvikling og nyetablerere. 
 
1. Formål 
Næringsfondet brukes til etablering av ny næringsvirksomhet og til å videreutvikle eksisterende bedrifter. Midlene skal bidra til å styrke verdiskaping, innovasjon eller nyskaping som gir attraktive arbeidsplasser. Støtte gis som tilskudd. 
 
2. Kriterier og føringer 
• Retningslinjer fra Aust-Agder fylkeskommune, Kommunal- og Moderniseringsdepartementet gjelder for bruk av midlene, og EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal også følges. 
• Midlene kan ikke nyttes til garantier eller til kommunal aksjetegning i private bedrifter. Det gis heller ikke støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver. 
• Prosjekter som bidrar til bedre muligheter for sysselsetting av kvinner, unge og innvandrere prioriteres. 
• Samlet offentlig støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov. 
• Næringsfondet kan behandle enkeltsøknader om tilskudd på inntil kr 200 000. Ved bedriftsretta saker over dette nivået, sendes søknad til Innovasjon Norge. 
• Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt kan kreves tilbakebetalt. 
 
3. Saksbehandling 
Næringsansvarlig i respektive kommune, forvalter fondets midler i henhold til vedtektene og føringer i årlig tildelingsbrev fra fylkeskommunen. Saksforberedelse gjøres av næringsansvarlig i søkers hjemkommune, og behandles løpende. Fondets styret har fire årlige møter, to hvert halvår. 

Bruk av fondets midler skjer ved flertallsbeslutning mellom representantene for de tre kommunene. Forvaltning samordnes normalt med øvrige regionale utviklingsaktører.

Næringsansvarlig i de tre kommunene: 
• Iveland kommune; Egil Mølland: e-post egil.molland@iveland.kommune.no, 908 75 626
• Birkenes kommune; Merete Holtan: e-post merete.holtan@birkenes.kommune.no, tlf 920 43 715
• Lillesand kommune; Gunnar Sannæss: e-post gunnar.sannaess@lillesand.kommune.no tlf 908 41 166 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen