(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT) 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

 

Søknadsfrist

 

Søknadsfristen er 18. oktober 2024 

 

Søknad fylles ut og sendes inn via søknadsportalen til Regionalforvaltning.

 

Formål:

Formålet er å støtte prosjekt som legger til rette for regional næringsutvikling, med mål om å utvikle og styrke verdiskaping i landbruket. Midlene skal støtte prosjekt som bidrar til omstilling og klimasmart utvikling, modernisering av økologisk og tradisjonelt landbruk, herunder utvikling av gårdens ressursgrunnlag, lokal mat, drikke og reiseliv.

 

Hvem kan søke om tilskudd:

  Disse kan søke om tilskudd
 • Kommuner
 • Lag og organisasjoner i landbruket
 • Næringshager og inkubatorer
 • Organisasjoner som tilbyr landbruksrådgivning
 • Ulike samarbeidsorgan og nettverk innen landbruket
 • Naturbruksskoler
 • Forskningsinstitusjoner

Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

Virksomheter utenfor Rogaland kan tildeles støtte, dersom omsøkt prosjekt fremmer fellesgode knyttet til næringsutvikling for landbruket i Rogaland

Disse kan ikke søke om tilskudd

 •  Enkeltpersoner / enkeltpersonforetak

 

 Hva kan det søkes støtte til?

 Du kan søke støtte til

 • Utviklingsarbeid
 • Forskningsaktiviteter
 • Mobilisering
 • Kompetanseheving
 • Samarbeid mellom organisasjoner som legger til rette for næringsutvikling
 • Mobilisering til større utviklingsprosjekt
 • Bærekraftig utvikling av matproduksjon
 • Klimasmart landbruk og fornybar energi
 • Økt lokal foredling av råvarer fra landbruket (mat og drikke)
 • Landbruksbasert reiseliv
 • Gårdens ressursgrunnlag
 • Bedriftsrettet støtte. Det innebærer at det ikke gis støtte som kun er fordelaktig en enkeltbedrift eller et begrenset antall bedrifter. Verken etablering, drift, investeringer eller utvikling av enkeltbedrifter kan motta støtte.
 • Konferanser, messer eller arrangement
 • Mulighetsstudier og litteraturstudier
 • Investerings- og utviklingsprosjekter på privat eiendom
 • Fysiske investeringer eller infrastruktur
 • Økonomiske garantier
 • Direkte eller indirekte investeringer i egenkapital
 • Finansiering av gjennomførte prosjekt
 • Prosjekter med varighet over 3 år. Ved særskilt vurdering kan prosjekt forlenges inntil 5 år
 • Bevertning tilknyttet møtevirksomhet
 • Alle punkter i søknadsskjemaet må fylles ut
 • All etterspurt informasjon må besvares

   

 • Søknaden behandles ut fra informasjonen i søknaden og obligatoriske vedlegg som legges ved. Informasjon eller vedlegg som ikke etterspørres, blir ikke behandlet.
 • Tiltaket det søkes om støtte til, må ha en utløsende effekt. Med det menes at prosjektet ikke vil bli gjennomført, eller at det ikke blir gjennomført i ønsket omfang uten tilskudd fra Rogaland fylkeskommune

   

 • Tiltaket det søkes om støtte til, må tilføre noe nytt utover tiltak og prosjekt som allerede eksisterer.
 • Prosjektet det søkes om støtte til må legge til rette for grønn omstilling og bidra til bærekraftig verdiskapning i landbruket i tråd med et eller flere av EUs miljømål:

 

 • Søknaden skal inneholde
  • En konkret beskrivelse av prosjektet
  • Begrunnelse for hvordan prosjektet vil legge til rette for verdiskaping
  • En klargjøring av hvordan prosjektet forankres i Matstrategi for Rogaland
  • Hovedmål
  • Delmål
  • Konkrete aktiviteter
  • Tidsplan (start, slutt og varighet)

   

  • Budsjett for prosjektet
   • Detaljert kostnadsplan, inkludert totalbeløp for prosjektet
   • Finansieringsplan

    

  • Opplysninger om tidligere mottatt offentlig støtte
   • Andre støttegivere
   • Støttebeløp
   • Tidspunkt for tildelt støtte
   • Tidligere tildelt bagatellmessig støtte de tre foregående år
   •  
  • Antall timer egeninnsats
   • Timesats beregnes ut fra 1,2 promille av brutto årslønn, maks 700 kroner per time.

 Dette kan du få i støtte

 • Minste søknadsbeløp er 50 000 kroner
 • Maksimalt søknadsbeløp er 300 000 kroner
  • Ved særskilte tilfeller kan prosjektet få inntil 500 000 kroner i støtte. Det gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle.
 • Fylkeskommunen gir maks tilskudd på 75 prosent av godkjente prosjektkostnader. Egenfinansiering er derfor minimum 25 prosent

Vurderingskriterier

 prioritering av søknader kan forekomme for å treffe formålet med ordningen på best mulig måte

Dette legger vi vekt på ved tildeling:

 • En balansert prosjektportefølje som sikrer en balansert fordeling mellom forprosjekt, hovedprosjekt og prosjekter innen ulike tema og geografiske områder.
 • Hvor effektivt prosjektet bidrar til å oppnå målene i matstrategi for Rogaland
 • Prosjekt der søkeren viser god gjennomføringsevne. Det innebærer blant annet en vurdering av søkerens kompetanse, erfaring, organisering, metodebruk og prosjektets sårbarhet.
 • Om prosjektet er nyskapende og fremtidsrettet. Det innebærer å bryte med konvensjonelle metoder og legge til rette for nytenking.
 • At relevante partnere er involvert i prosjektet, med klargjøring av hvordan prosjektet er forankret hos dem.
 • Sammenhengen mellom mål, aktiviteter, tidsplan og budsjett
 • Prosjektet må være realistisk, og risikofaktorene må være identifisert. (Denne er jeg litt usikker på om bør ligge her. Dersom den skal være med, ville jeg hatt dette under krav til søknaden, altså «kartlegging av risikofaktorer».
 • Prosjektet skal legge til rette for grønn omstilling og bidra til bærekraftig verdiskapning i landbruket i tråd med et eller flere av EUs miljømål (denne har vi under krav til søknaden, så den bør i så fall omformuleres til: i hvilken grad prosjektet legger til rette for grønn omstilling og bidrar til bærekraftig verdiskaping i landbruket i tråd med et eller flere av EUs miljømål)

 

Behandlingstid

Saksbehandlingen tar omtrent fem uker fra innleveringsfristen. Det kan ta lengre tid ved helligdager/ferier.

 

Vilkår ved tildeling

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknad og godkjent budsjett, og eventuelle endringer må søkes godkjent av fylkeskommunen.
 • Gjennomføres ikke prosjektet som planlagt, kan fylkeskommunen redusere tilskuddet.
 • Fylkeskommunen kan kreve å få tilskuddet tilbakebetalt dersom vilkårene blir brutt.
 • Det skal føres eget regnskap for prosjektet med poster som gjør det mulig å sammenligne regnskapet med godkjent budsjett. Prosjektregnskapet skal inngå i søkers årsregnskap og revideres etter gjeldende regler sammen med dette.
 • Ved omtale av prosjektet/tiltaket og resultater skal fylkeskommunen bli nevnt. Grafisk profil og logo lastes ned her.

 

Utbetalingsprosedyre og rapportering

Sluttutbetaling utbetales etter Rogaland fylkeskommune har godkjent innsendt sluttrapport. På forespørsel kan inntil 50 prosent av tildelt støtte utbetales etter innvilget søknad.

 

Statsstøtteregelverket

Dersom søkeren er et foretak, kan tilskuddet utgjøre statsstøtte. For tilskudd som blir vurdert å utgjøre statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61(1) gis midler som bagatellmessig støtte .

«Bagatellmessig støtte gis i medhold av kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013, publisert i EU-tidende 24. desember 2013, s. 1-8, jf. Forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. For å motta bagatellmessig støtte kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår (100 000 euro innenfor transportsektoren), jf. Forordningens artikkel 3, annet punkt. Det er søkers plikt å ha kontroll over at samlet offentlig støtte gitt som bagatellmessig støtte til bedriften ikke overstiger grensebeløpet for en 3-års periode».


 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen