(Du er ikke pålogget) 
 

Måsøy kommunale næringsfond

Formål:

Den overordnede målsettingen for Måsøy kommunale næringsfond er å styrke mulighetene 
for næringsutvikling med utgangspunkt i de lokale forutsetninger og muligheter. Fondet skal 
nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutvikling gjennom kommunal tilrettelegging, 
støtte nyetableringer og videreutvikle det eksisterende næringsliv. 
 
Ved bruk av næringsfondet skal det spesielt tas hensyn til prosjekt som utløser nye 
arbeidsplasser, ny egenkapital og prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for 
kvinner og ungdom. For å kunne få støtte må det sannsynliggjøres at prosjektet medfører en 
økt samlet verdiskaping i privat sektor og/eller at det har en åpenbar samfunnsøkonomisk 
betydning. Generelt skal prioriteringene som gjøres ved tildeling fra fondet, være i samsvar 
med den til enhver tid gjeldende Strategisk næringsplan for kommunen.

Krav til søker:

Kopi av regnskap, styrets beretning og revisjonsberetninger for de tre siste år
- Egne kommentarer til oppnådde resultater, økonomisk stilling og likviditet
- Fremtidig drift, budsjett for driften. Ved nyetableringer må budsjett for minimum 1 år vedlegges.
Er det spesielle forhold De ønsker å ta med, bruk resten av siden eller legg ved eget ark.

For mer informasjon, se vedtekter.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen